Digitaliseringsstyrelsen inviterer til skriftlig kommentering af modellerne for borgervendt ydelse og borgervendt økonomisk ydelse til brug i Orkestreringskomponenten.

Kommenteringen er åben indtil mandag den 20. marts 2023 kl. 12.

Projektet for Orkestreringskomponenten udspringer af initiativ 1.3 Sags- og ydelsesoverblik i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Projektet for Orkestreringskomponenten blev aftalt videreført i Digitaliseringspagten og senere i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025, hvor det indgår i initiativet Mit Overblik som det projekt, der realiserer arkitekturen for Mit Overblik.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker en dialog med markedet, myndigheder og organisationer samt andre med interesse for offentlig digitalisering om datamodellerne til Orkestreringskomponenten. Derfor bliver de foreløbige versioner af begrebs- og datamodellerne for borgervendt ydelse (v.3.0.0) og borgervendt økonomisk ydelse (v.0.8.1) nu lagt til offentlig kommentering. Modellerne er udarbejdet i en iterativ proces ved en række workshops, hvor relevante myndigheder har deltaget. Der er gennemført brugertest af datamodellerne for at bidrage til at sikre, at modellerne understøtter en brugervenlig udstilling af data.

Formålet med den offentlige kommentering er at indhente kommentarer fra parter og myndigheder, som ikke har indgået i arbejdet med udarbejdelsen af datamodellerne med henblik på at sikre så bred anvendelse af datamodellerne som muligt. Datamodellerne vil muligvis på sigt skulle anvendes af flere parter end de parter, der har medvirket til udarbejdelsen. 

Digitaliseringsstyrelsen vil derfor gerne modtage input og specifikke kommentarer til modellerne, hvis man som myndighed eller organisation mener, at der mangler elementer i modellerne. De indkomne kommentarer vil om muligt blive indarbejdet i kommende versioner af modellerne.

Der kommenteres ved at indsende en udfyldt kommentarskabelon til arkitektur@digst.dk. Alle kommentarer vil blive offentliggjort, medmindre det specifikt bliver frabedt.

Orkestreringskomponenten og datamodeller

Orkestreringskomponenten har til formål at understøtte overbliksvisninger for borgere, herunder på Mit Overblik på borger.dk, som skal give borgere en samlet indgang til de relevante data, som den offentlige sektor har om dem, samt et samlet overblik over deres mellemværender med det offentlige.

Orkestreringskomponenten indsamler relevante standardiserbare data fra datakilder hos myndigheder og videreformidler disse data til visningsklienter. Orkestreringskomponenten skal understøtte visning af blandt andet sager, ydelser, aftaler og frister, gæld og betalinger samt akkreditiver (beviser, attester og tilladelser). De andre modeller har tidligere været i offentlig kommentering.

Begrebs- og datamodellerne, der er lagt til offentlig kommentering, er udarbejdet til at understøtte visning af ydelser og økonomiske ydelser i et borgervendt digitalt overblik. Data, der er indarbejdet i modellerne, tager udgangspunkt i borgerens perspektiv og beriger de fagspecifikke data med metadata, der understøtter en borgervendt visning i en brugergrænseflade.

Det betyder, at det kun er udvalgte dataelementer og attributter, der er indeholdt i modellen, i forhold til de data, der findes i fagsystemerne. Modellerne skal understøtte overblik på tværs af myndighederne, hvorfor datamodellerne så vidt muligt afspejler det, der skal vises i et borgerrettet digital overblik, frem for at afspejle myndighedsspecifikke detaljer og vinkler. For at sikre så simpel en datamodel som muligt tager datamodellerne udgangspunkt i relevante standarder, som er tilpasset de konkrete forretningsmæssige behov for digitale overblik