Modeller for akkreditiver til Orkestreringskomponenten

Digitaliseringsstyrelsen inviterer til skriftlig kommentering af datamodellen for borgervendt akkreditiv (beviser, attester og tilladelser) til brug i Orkestreringskomponenten. Kommenteringen er åben indtil den 18. maj 2022 kl. 12.

Projektet for Orkestreringskomponenten udspringer af initiativ 1.3 Sags- og ydelsesoverblik i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Projektet for Orkestreringskomponenten er aftalt videreført i digitaliseringspagten, hvor det indgår i initiativet Mit Overblik som det projekt, der realiserer arkitekturen for Mit Overblik.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker en dialog med markedet, myndigheder og organisationer samt andre med interesse for offentlig digitalisering om datamodellerne til Orkestreringskomponenten. Derfor bliver udkastet for datamodellen for borgervendt akkreditiv nu lagt til offentlig kommentering.

Datamodellen er udarbejdet i en iterativ proces ved en række workshops, hvor relevante myndigheder har deltaget. Der er gennemført brugertest af datamodellen for at bidrage til at sikre, at modellerne understøtter en brugervenlig udstilling af data.

Formålet med den offentlige kommentering er at indhente kommentarer fra parter og myndigheder, som ikke har indgået i arbejdet med udarbejdelsen af datamodellen med henblik på at sikre så bred anvendelse af datamodellen som muligt. Datamodellen skal på sigt anvendes af flere parter end de parter, der har medvirket til udarbejdelsen.

Digitaliseringsstyrelsen vil derfor gerne modtage input og specifikke kommentarer til datafelterne, hvis man som myndighed eller organisation mener, at der mangler elementer i modellen. De indkomne kommentarer vil om muligt blive indarbejdet i kommende versioner af modellen. Der kommenteres ved at indsende en udfyldt kommentarskabelon til arkitektur@digst.dk. Alle kommentarer vil blive offentliggjort, medmindre det specifikt bliver frabedt.

Orkestreringskomponenten og datamodeller

Orkestreringskomponenten har til formål at understøtte overbliksvisninger for borgere, herunder på Mit Overblik på borger.dk, som skal give borgere en samlet indgang til de relevante data, som den offentlige sektor har om dem, samt et samlet overblik over deres mellemværender med det offentlige. Orkestreringskomponenten indsamler relevante standardiserbare data fra datakilder hos myndigheder og videreformidler disse data til visningsklienter. Orkestreringskomponenten skal understøtte visning af blandt andet sager, ydelser, aftaler og frister, gæld og betalinger samt akkreditiver (beviser, attester og tilladelser). De andre modeller har tidligere været i offentlig kommentering.

Datamodellen, der er lagt til offentlig kommentering, er udarbejdet særskilt til at understøtte visning af akkreditiver (dvs. beviser, attester og tilladelser) i et borgervendt digitalt overblik. Data, der er indarbejdet i datamodellen, tager udgangspunkt i borgerens perspektiv og beriger de fagspecifikke data med metadata, der understøtter en borgervendt visning i en brugergrænseflade. Det betyder, at det kun er udvalgte dataelementer og attributter, der er indeholdt i modellen, i forhold til de data, der findes i fagsystemerne.

Datamodellen skal understøtte overblik på tværs af myndighederne, hvorfor datamodellen så vidt muligt afspejler det, der skal vises i et borgerrettet digital overblik, frem for at afspejle myndighedsspecifikke detaljer og vinkler. For at sikre så simpel en datamodel som muligt tager datamodellen udgangspunkt i relevante standarder, som er tilpasset de konkrete forretningsmæssige behov for digitale overblik.