Body: 

I den fælles digitale arkitektur arbejder vi med otte grundperspektiver, som skal tages i betragtning i arkitekturarbejdet: Styring, strategi, Jura, Sikkerhed, Opgaver, Information, Applikation og Infrastruktur.

Arkitekturarbejde handler om at definere og dokumentere de forskellige elementer i den samlede løsning ud fra et helhedsbetragtning. De otte grundperspektiver giver tilsammen en helhedsbetragtning. Hvert grundperspektiv repræsenterer et fokus og en bestemt vinkel på arkitekturarbejdet - og kan dermed også anvendes til at tilgodese forskellige interessenters behov for information og overblik over arkitekturen. Fx beslutningstagerens fokus på styring og strategi, systemejerens og juristens fokus på jura, dataejerens og databeskyttelsesrådgiverens fokus på sikkerhed, forretningsarkitektens fokus på opgaver og information og it-arkitektens fokus på applikationer og infrastruktur. Det er med andre ord de elementer vi vælger at fokusere på i arkitekturen.

Hvidbogen definerer for hvert grundperspektiv et overordnet styrende princip og en række mere operationelle arkitekturregler, som skal være styrende for selve arkitekturarbejdet.  Det er med andre ord de retningslinjer vi følger når vi arbejder med arkitekturens elementer.

De fire førstnævnte perspektiver kan generelt betragtes som tværgående i forhold til de fire sidstnævnte, der kan betragtes som en slags lag i arkitekturen, hvor Opgaver og Information indgår i forretningsarkitektur og Applikation og Infrastruktur indgår i den tekniske it-arkitektur. 

Hvidbogens otte perspektiver danner tilsammen en helhedstilgang til digitalisering, som kan beskrive en samlet fortælling om arkitekturen, her i forenklet form:

  1. De offentlige parter -staten, kommunerne og regionerne - vil udvikle sammenhængende digitale services sammen. De må derfor sætte fælles rammer op for at styre hvordan de kan realisere dette, herunder aftale konkrete initiativer og projekter. (Styring)
  2. Parterne formulerer en fælles strategi med vision og mål, og en plan for realisering inklusiv en fælles rammearkitektur og en plan for bevæger sig fra den eksisterende situation (as is arkitektur) til målbilledet (to be eller mål-arkitektur). (strategi)
  3. Projekterne skal sikre, at love, regler og kontrakter understøttes af planen og at eventuelle juridiske barrierer kan fjernes. Det kan udfordre eksisterende lovgivning eller kontrakter, som derfor muligvis må revideres. (Jura)
  4. For at skabe sammenhængende løsninger, hvor man kan arbejde sammen og dele data og digitale løsninger skal der etableres fælles rammer for tillid (trust framework), der kan sikre at krav til sikkerhed og privacy overholder fælles krav på tværs af alle aktørers forretning og it-løsninger. Det omfatter fx opmærkning af data, adgangskontrol og rettighedsstyring i forhold til brugerne og teknisk beskyttelse ifbm lagring, behandling og transmission. (Sikkerhed)
  5. Er der tale om tværgående processer og services skal de medvirkende organisationer sikre at deres respektive processer og services kan bringes i samspil på forretningsmæssigt niveau. Det kræver fx en dokumentation af arbejdsgange og identifikation af de forretningshændelser, der kan give anledning til at igangsætte processer på tværs af aktører. Ofte giver det anledning til tilpasning og effektivisering af arbejdsgange – og evt. forenkling og automatisering. (Opgaver)
  6. For at services og processer kan hænge samme skal data kunne deles, genbruges og sammensættes uden tab af datas betydning. Det kan både være brug af fælles masterdata som fx grunddata, genbrug af fælles klassifikationer fx for opgaveemne, kommunikation af forretningshændelser og transaktionsdata. Det kræver at der er fælles forståelse af semantik og datakvalitet. Og at data kan deles i et aftalt format og med overholdelse af gældende regler. (Information)
  7. Når der sættes strøm på og it-systemer skal integreres skal der være enighed om hvilke applikationer der skal kunne tale sammen, hvordan de integreres (integrationsmønstre), og hvilke protokoller der anvendes, så data udveksles sikkert og effektivt. (Applikation)
  8. Endelig skal det sikres, at både dataudveksling og levering af sammensatte services sker på et robust og sikkert fundament. Derfor skal aktørerne aftale, hvilke infrastrukturkomponenter, der skal i spil og aftale et niveau for hvordan de skal fungere sikkert og effektivt. (Infrastruktur)