Body: 

Modelreglerne implementerer seks centrale principper, som bidrager til en udmøntning af princip 6 i Hvidbog om arkitektur for digitalisering: Gode data deles og genbruges.

  • Modeller er knyttet til forretningsdomæner og til myndigheder

Det betyder, at man altid ud fra en model kan udlede, hvilke aktører der står inde for modelleringen og dermed for den semantiske konsistens af data. Dette øger datas troværdighed og dermed genanvendelighed.

  • Modeller hører hjemme i forretningens domæne og skal kommunikeres i forretningens sprog

Det betyder, at modeller afspejler den faglige forståelse af data, og at de betegnelser og begreber, som modellerne anvender, er genkendelige i det faglige domæne, som de afspejler. Således kan datarepræsentationer dannes, så de så vidt muligt kan genkendes og godkendes af forretningen.

  • Modeller er ensartede

Det betyder, at de typer af elementer, som modeller sammensættes af, er de samme fra model til model. Således kan man, hvis man er bekendt med én model, umiddelbart genkende og forstå andre modeller. Ligeledes kan modelleringskompetencer kommunikeres bredt ud i den offentlige sektor. For databrugere betyder det, at data, som er modelleret i medfør af reglerne, umiddelbart vil kunne sammenstilles til tværgående datasæt.

  • Modeller er genbrugelige

Det betyder, at modellerne, såvel som disses enkeltdele, kan anvendes af andre modellører til udbygning og baggrund for deres egne modeller. Dette muliggør, at forretningsobjekter kun modelleres én gang, og af den som har forretningsansvaret for dem. På den måde rationaliseres modelleringsarbejdet, så redundant arbejde undgås: en stærkere forretningsafklaring gøres mulig, når det er klart, hvem der har forretningsansvaret for et givet forretningsobjekt. Data bliver tilsvarende også mere genbrugelige, når de er dokumenteret med genbrugte elementer.

  • Modeller er platformsneutrale

Det betyder, at modellers udformning ikke er afhængig af datas implementering i specifikke systemer, hverken de systemer som opbevarer og distribuerer data, eller de systemer som modtager og anvender data. På den måde bliver systemerne udskiftelige og kan vælges på baggrund af deres øvrige egenskaber. Data vil tilsvarende heller ikke være underlagt udskiftelige systemers rammer.

  • Modeller er sammenhængende på tværs af de forskellige stadier i modelleringsforløbet

Det betyder, at modeller er sammenhængende på tværs af abstraktionsniveauer, og dermed at de beslutninger, som er taget om datas egenskaber ud fra et forretningssynspunkt kan genfindes i den tekniske implementering af data, ligeså vel som der er sammenhæng mellem domænets lovgivning og dets forretningsbegreber. Herved sikres interoperabilitet på alle niveauer.