Nummer: 
26
Regel: 

Angiv om begrebet tilhører modellens emne

Rationale: 

Nogle begreber opfattes som ’tilhørende’ modellens emne, dvs. er centrale for det modellen skal formidle, hvor andre ’fremmede’ begreber, hvis primære funktion er at skabe sammenhæng til relaterede emner, indlånes fra disse emneområder. Ved at tydeliggøre dette forhold understreges det  at man i den videre modellering skal genbruge disse fremmede modelelementer og bringe dem i sammenhæng med emnets egne for på den måde at skabe sammenhængende modellering af de offentlige data.

Implikationer: 

Reglen opfyldes ved at begreber i begrebsmodeller forsynes med en markering af, om de tilhører modellens emne eller ej. Fremmede begreber er dannet i et (for modellens fokus) eksternt emne.

 

  • Begrebslister: Udfyld oplysningen ‘tilhører emnet’ iht. Bilag C,
    (udfaldsrum ja/nej – eller præcis reference til den model hvor begrebet er defineret)
  • UML-modeller: Giv modelelementer der ikke tilhører emnet en visuel markering og udfyld desuden tagget ’isDefinedBy’ (er defineret af). Her angives det hvor, dvs. i hvilken model, begrebet er defineret. For begreber der tilhører emnet angives begrebsmodellen selv. Ved at angive dette eksplicit lettes genbrug af begrebet i andre modeller. For begreber genbrugt andre steder fra angives den model, hvor begrebet er hentet.
Eksempler: 

Eksempler på ’tilhørende’ og ’fremmede’ begreber i energiforsyningsbegrebsliste:

Foretrukken term Definition Juridisk kilde Tilhører emne
Havvindkraftanlæg vindkraftanlæg der er opstillet på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone, og hvor vindmøllens fundament ikke er syligt ved normal vandstand https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1115 ja
Kraftværk energiforsyningsanlæg som alene producerer elektricitet   ja
rotordiameter diameter på vindmøllens rotor målt fra vingespids til omdrejningscentrum ganget med to   ja
systemansvarlig virksomhed virksomhed, der har det overordnede ansvar for at opretholde forsynings- sikkerhed og en effektiv udnyttelse af et sammenhængende elforsyningssystem http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/418 ja
systemfabrikant virksomhed der har produceret et givet system   ja
virksomhed juridisk enhed der har erhvervsdrivende eller arbejdsgiver https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/653 nej
vindkraftanlæg kraftværk der producerer elektrisk effekt ved hjælp af vind   ja
vindkraftanlæg i landzone vindkraftanlæg som er beliggende i en landzone   ja

 

I UML-model:
tilhører emneområde: ’isDefinedBy’= https://data.gov.dk/model/concept/energysupplyfacility#
hentet fra anden model: ’isDefinedBy’ = https://data.gov.dk/model/profile/cvr#