Igangværende kommenteringer

For at sikre kvaliteten af elementer til optag i den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA) ønskes en dialog med markedet, myndigheder, organisationer og andre med interesse for offentlig digitalisering. Denne dialog sikres, blandt andet, ved at invitere til kommenteringer her på siden.

Der kommenteres ved at indsende en udfyldt kommentarskabelon til arkitektur@digst.dk. Alle kommentarer vil blive offentliggjort, medmindre det specifikt bliver frabedt.

Igangværende kommenteringer

Der er lige nu ingen igangværende kommenteringer

Tidligere kommenteringer

Fællesoffentlige retningslinjer for webservices (kommenteringsfrist udløbet)

En webservice er en teknisk integration mellem it-løsninger, hvor data og funktionalitet udstilles via web fra en it-løsning til brug for andre it-løsninger. De fælles retningslinjer beskriver bedste praksis for design, specifikation og dokumentation af webservices i it-løsninger i den offentlige sektor. Retningslinjerne skal ses som en konkret hjælp til projekter, der skal i gang med at specificere webservices.

Referencearkitektur for observation og måling (kommenteringsfrist udløbet)

Der er potentielt stor værdi i at forbedre evnen til og mulighederne for at udveksle og sammenstille observerbare og målbare data, uanset hvilken aktør og it-system data er indsamlet og dokumenteret i. Referencearkitektur for observation og måling og dertilhørende anvendelsesmodel definerer nogle overordnede rammer, som understøtter ensartet dokumentation af data, samt udveksling, sammenstilling og anvendelse af data på tværs af myndigheder og fagområder.   

Borgervendt ydelse (kommenteringsfrist udløbet)

Skriftlig kommentering af modellerne for borgervendt ydelse og borgervendt økonomisk ydelse til brug i Orkestreringskomponenten

Standardisering af samtykke (kommenteringsfrist udløbet)

De fællesoffentlige parter arbejder på at sætte fællesoffentlige standarder for, hvordan man håndterer samtykke, frabedelse og fuldmagt digitalt. I første omgang har er der udarbejdet udkast til fælles specifikationer i form af begrebsmodel, informationsmodel og udvekslingsformat for samtykke og frabedelse.

Dansk anvendelsesprofil til beskrivelse af datasæt og datakataloger (DCAT-AP-DK 2.0) (kommenteringsfrist udløbet)

DCAT-AP-DK 2.0 er en specifikation til beskrivelse af datasæt og datakataloger til anvendelse i dansk fællesoffentlig regi. Specifikationen omfatter basisoplysninger om datasæt samt en ensartet struktur for disse oplysninger i et fælles udvekslingsformat, som gør det muligt at dele oplysninger om datasæt på en effektiv måde. Specifikationen resulterer i en såkaldt anvendelsesprofil baseret på internationale og nationale specifikationer.

Fælles sprog for datakvalitet (kommenteringsfrist udløbet)

Fælles sprog for datakvalitet har til formål at etablere en fælles terminologi omkring datakvalitet og en fælles metode for at angive et datasæts datakvalitet. Dette skal facilitere en kvalificeret dialog om datakvalitet mellem dataejere og dataanvendere på tværs af sektorer og myndigheder, og på den måde forbedre muligheden for øget genanvendelse og –deling af data.

Standard for beskrivelse af it-systemer (kommenteringsfrist udløbet) 

Standarden er etableret på anbefaling fra Kulturministeriets Arkivudvalg og efter aftale med KL, Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen. Standarden skal understøtte Rigsarkivets tilsyn med offentlige myndigheders digitale arkivdannelse, så det sikres, at it-systemer, der indeholder bevaringsværdige data, bliver identificeret og bevaret. Standarden skal gøre det nemmere for myndigheder at afgive relevante oplysninger om deres it-systemer til Rigsarkivet, så de kan overholde deres arkivmæssige forpligt­elser. Standarden forventes desuden at have en bredere anvendelse hos offentlige organisationer ud over den rent arkivmæssige. En fælles standard vil endvidere kunne bidrage til at skabe et fælles sprog for tværgående overblik over anvendte it-systemer.

Referencearkitektur for deling af data og dokumenter  (kommenteringsfrist udløbet)

Referencearkitektur for deling af data og dokumenter introducerer et fællesoffentligt sprog og arkitekturmæssige rammer for datadeling. Dokumentet definerer og beskriver de væsentlige begreber omkring videregivelse af data og specificerer en række fælles, udvalgte mønstre for, hvordan it-services kan understøtte datadeling på en effektiv og sammenhængende måde. Referencearkitekturen har til formål at lette brug og genbrug af data i relevante sammenhænge, for eksempel når data indgår i sagsbehandling, selvbetjeningsprocesser, meddelelser fra myndigheder til borgere og virksomheder, m.m.

Vejledning til FDA Rammearkitektur (kommenteringsfrist udløbet) 

FDA Rammearkitekturen skal være et redskab til gode arkitekturvalg. Den skal fungere som et fælles sprog og skabe overblik over den fælles base af standarder, specifikationer og komponenter. Forretnings- og it-arkitekter skal anvende den som en integreret del af deres arbejde i forbindelse med offentlig digitalisering og det er vigtigt at også beslutningstagere og projektledere kender til den på et overordnet niveau, for at kunne indgå i dialog med arkitekterne om anvendelsen af den. Formålet med vejledningen er at give en indføring i Rammearkitekturens grundelementer.

Retningslinjer for Webservices (kommenteringsfrist udløbet)

En webservice er en teknisk integration mellem it-løsninger, hvor data og funktionalitet udstilles via web fra en it-løsning til brug for andre it-løsninger. De fælles retningslinjer beskriver bedste praksis for design, specifikation og dokumentation af webservices i it-løsninger i den offentlige sektor. Retningslinjerne skal ses som en konkret hjælp til projekter, der skal i gang med at specificere webservices.

Dansk Profilering af Internationale Standarder (kommenteringsfrist udløbet)

En række internationalt anerkendte og bredt anvendte standarder er nu blevet oversat og tilpasset til danske forhold, således at de nemmere kan anvendes i en dansk administrativ kontekst. Det drejer sig om standarder, som vedrører: modellering af offentlige organisationer, modellering af klassifikationer, specifikation af http-URIer samt anvendelse af databeskrivelsesrammen RDF.

Opdaterede OIO Sag og Dokument standarder (kommenteringsfrist udløbet)

OIO Sag og Dokument Standarderne, der især er blevet brugt i kommunale sammenhænge, er blevet opdateret på baggrund af de erfaringer, som anvenderne har gjort sig med anvendelsen af standarderne i de seneste år. KL har forestået opdateringen. OIO Sag og Dokument standarderne indgår i et samspil med danske profileringer af en række internationale standarder på området, se ovenfor.