Body: 

Genbrug af data i selvbetjeningsløsninger kan øge brugervenligheden og forbedre datakvaliteten. Vejledning i genbrug af data i selvbetjeningsløsninger skal hjælpe projekter med at øge genbrug af data i forbindelse med design og videreudvikling af selvbetjeningsløsninger. Målgruppen er projektledere, arkitekter og designere.

Regeringen har sammen med KL og Danske Regioner en fælles ambition om at skabe enklere og mere sammenhængende digitale brugerrejser. Tilsvarende ambitioner ses også i fælleseuropæisk regi og omtales ofte som princippet “once only”.

Once only princippet tilsiger, at en bruger – en borger eller en organisation, herunder virksomheder – kun skal afgive data til det offentlige én gang. Hvis konkret og entydig data allerede er afgivet, bør det genbruges – også på tværs af myndig-hedsskel, forudsat, at det er sikkert, og der er hjemmel til det.

Vejledningen giver en model for identifikation af databehov og datakilder, der er nødvendige og tilstrækkelige for at understøtte det konkrete selvbetjeningsforløb. Modellen rummer blandt andet hjælp til:

  • afdækning af hjemmel for genbrug af data
  • fastlæggelse af ønsket datakvalitet
  • analyse og udvælgelse af datakilder
  • behov for og tjeklister til at udarbejde aftaler mellem myndigheder (henholdsvis "dataafgivende og -anvendende") i forbindelse med datagenbrug
  • overvejelser om teknisk integration, håndtering af dataformater og evt. tilhørende transformationer, datasikkerhed, m.m.

Vejledningen gennemgår også princippet overdragelse mellem forskellige selvbe-tjeningsløsninger. Dette princip sigter mod, at enkeltstående selvbetjeningsløsninger, hvor det hensigtsmæssigt og relevant, kan kobles sammen i en sammenhængende brugerrejse via overdragelse af relevant information. Det kan fx give brugerne en oplevelse af en sømløs brugerrejse, hvor der ikke skal tastes de samme data ind flere gange i samme brugerrejse. Her giver vejledningen bud på forskellige mønstre for, hvordan det kan implementeres optimalt ud fra givne hensyn.
 

Om denne version

Denne version af ’Vejledning i genbrug af data i selvbetjeningsløsninger’ er publiceret som en BETA-version. Den fællesoffentlige arbejdsgruppe, der har bidraget til udarbejdelse af vejledningen, har behov for at få afprøvet vejledningen, førend den kan publiceres i en førsteversion.

Det er vigtigt at understrege, at indholdet i denne vejledning er noget myndighederne KAN vælge at følge og således ikke er udtryk for formelle krav, medmindre andet er aftalt i fællesoffentligt regi eller bilateralt mellem de involverede myndigheder. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå her på siden.

Den fællesoffentlige arbejdsgruppe opfordrer alle interesserede myndigheder til at give en tilbagemelding på deres erfaringer med brugen af vejledningen, herunder eventuelle forbedringsforslag. Forslag og kommentarer bedes sendt til projektleder i Digitaliseringsstyrelsen, Klavs Helberg Jensen, klhej@digst.dk.


Baggrund

Vejledningen er en del af initiativet Bedre digital kommunikation i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og er forankret i Styregruppen for digital kommunikation. Vejledningen er udarbejdet med input fra en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra KL, Erhvervsstyrelsen, ATP, Udviklings- og forenklingsstyrelsen samt Landbrugsstyrelsen.

Vejledningen bygger videre på Fællesoffentlig referencearkitektur for Selvbetjening - Selvbetjening tilrettelagt ud fra brugeroplevelsen, der er del af den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA), og er udarbejdet i regi af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Find referencearkitekturen for selvbetjening her.