Denne ordbog indeholder centrale begreber, der er anvendt i Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur. Den er med til at definere et fælles sprog, som er en forudsætning for at kommunikere og samarbejde effektivt og præcist om arkitektur. Som udgangspunkt er definitionerne taget fra eller inspireret af TOGAF’s danske vokabular. Redaktionen vil meget gerne høre fra dig, hvis du har kommentarer eller idéer til ordbogen. Ordbogen er en betaversion.
applikation

en applikation er et udrullet og operationelt IT-system, der understøtter forretningsfunktioner og services. Applikationer bruger data og understøttes af flere tekniske komponenter men er adskilt fra de tekniske komponenter der understøtter applikationen

arkitektur

strukturen af komponenter, deres indbyrdes relationer, og de principper og retningslinjer der styrer deres design og udvikling over tid

Note:
Arkitektur kan også forstås som en formel beskrivelse af et system eller en detaljeret plan over systemet på komponentniveau til at vejlede dets implementering

arkitekturbeskrivelse

formel beskrivelse af et system, eller en detaljeret oversigt over systemet på komponentniveau, som kan bidrage til dets implementering

Note:
Arkitekturbeskrivelser kan være selvstændige dokumenter eller kan indgå i andre dokumenter fx udbudsmateriale, kravspecifikationer, systemdokumentation, specifikationer

arkitekturbyggeblok

en delmængde af arkitekturmodellen som beskriver et enkelt aspekt af den overordnede model

Note:
Abstrakt element som beskriver egenskaber, der styrer og vejleder udviklingen af løsningsbyggeblokke
Forkortes ABB

arkitekturperspektiv

perspektiv ud fra hvilken en arkitektur kan anskues for at sikre, at et bestemt emne bliver belyst på en konsistent måde - fx sikkerhed

arkitekturprodukt

arbejdsprodukt som beskriver et aspekt af arkitekturen

Note:
Produkt i sin egen ret med arkitekturrelateret indhold som fx begrebsdiagram, byggeblok, UML-diagram,referencearkitektur, liste over udfaldsrum, målbillede

arkitekturrapport

rapport der giver et overblik over de arkitekturovervejelser i et projekt, som kan være relevante for at realisere visionerne i den fællesoffentlige digitale arkitektur

byggeblok

en byggeblok repræsenterer en (potentielt genanvendelig) del af en forretnings-, IT- eller arkitektonisk kapabilitet, der kan kombineres med andre byggeblokke til at levere løsninger

Note:
Byggeblokke kan kategoriseres i to typer:

  • Arkitekturbyggeblokke
  • Løsningsbyggeblokke
data

information lagret med henblik på (gen)anvendelse

datasæt

i forbindelse med det fællesoffentlige datakatalog forstås et datasæt som strukturerede data, som er lagret i et vilkårligt format

digital infrastruktur

fysiske anlæg (hardware, software) og organisatoriske strukturer (dokumentation, aftaler, regler, procedurer, styringsfora mv.) til digital transport, kommunikation, deling af data og tjenester mv., der er nødvendige for at understøtte offentlige forretningsbehov (fx service til borgere og virksomheder samt sagsbehandling) og som anvendes både mellem myndigheder og mellem myndigheder, borgere og virksomheder

digitaliseringsklar lovgivning

lovgivning hvor digital understøttelse er indtænkt på en systematisk måde i lovgivningsprocessen
 

domæne

det område af arkitekturen, der behandles

Note:
Kontekstuelt afgrænset fag- eller interesseområde, som en organisation, person eller gruppe af personer definerer, behersker, bestemmer over eller har behov for til et givet formål

enterprise arkitektur

arkitektur der omfatter en organisatorisk kontekst med det formål at skabe sammenhæng mellem strategi, forretningsudvikling og it-portefølje

Note:
En enterprise kan være en enkelt organisation (virksomhed eller styrelse), en koncern (fx et ministerium eller en kommune) eller tværorganisatorisk på grundlag af en samarbejdsaftale (fx fællesoffentligt eller fælles europæisk)

Kaldes også virksomhedsarkitektur

forretningsarkitektur

en beskrivelse af strukturen og samspillet mellem forretningsstrategi, organisation, funktioner, forretningsprocesser og informationsbehov

Note:
Er typisk uafhængig af teknologi, der beskrives af it-arkitektur. I offentlig kontekst vedrører forretningsarkitektur lovgivning, forvaltning, service og produktion

integration

udveksling af information mellem to it-systemer

integrationsmønster

1. mønster forstået som en af flere mulige metoder til løsning af en ofte forekommende problemstilling i forbindelse med integration af to it-løsninger
2. artefakt som rummer en beskrivelse af en genbrugelig metode til at skabe en løsning på en ofte forekommende problemstilling i forbindelse med integration af to it-løsninger

Note:
Det kan fx være (beskrivelse af):

  • Fil- og batch-baseret integration, hvor der ikke er behov for tidstro integration, men til gengæld behov for at kunne udveksle store mængder data
  • Serviceorienteret request-reply, hvor der er behov for synkrone, tidsafhængige spørge-svar integrationer
  • Hændelsesorienteret integration, der er velegnet til asynkron, tidsuafhængig integration, hvor der er mange aktører involveret, og hvor aktørerne og deres anvendelse af hændelser ikke er kendt på forhånd
  • Linked data, der er velegnet til at skabe integration af data med semantisk opmærkning
interoperabilitet

evnen til at dele informationer og services

Note:
To eller flere systemers eller komponenters evne til at udveksle og anvende informationer
Systemers evne til at give og modtage tjenester fra andre systemer og for at bruge disse tjenester, for at kunne operere mere effektivt sammen

it-arkitektur

arkitektur som er rettet mod implementering af informationsteknologi

it-løsning

opfyldelse af et system- eller forretningsbehov, der involverer it som middel til opfyldelse af behovet. Ideelt set er en it-løsning en implementering af en løsningsarkitektur

it-service

service i form af en ressource, som en applikation tilbyder sin omverden. Det kan fx være at levere data, foretage en beregning eller levere en visualisering eller formatering etc.

kapabilitet

en formåen en organisation, person, eller et system har

Note:
Kapabiliteten udtrykkes typisk i generelle termer og består typisk af en kombination af organisation, mennesker, processer og teknologi

løsningsarkitektur

beskrivelse af en bestemt forretningsaktivitet, og hvordan IT understøtter denne aktivitet. En løsningsarkitektur omfatter typisk et enkelt projekt eller en projektudgivelse, og støtter oversættelsen af krav til en løsningsvision, forretnings- og/eller IT-systemspecifikationer samt en portefølje af implementeringsopgaver

løsningsbyggeblok

en foreslået løsning, der opfylder en Arkitekturbyggebloks (ABB) specifikation

Note:
Forkortes LBB

model

en repræsentation af et emne af interesse, der giver en forenklet og/eller abstrakt repræsentation af emnet

Note:
En model karakteriseres således ved at besidde en ægte delmængde af de egenskaber som emnet der modelleres har

En model konstrueres som et middel til at nå et mål. I forbindelse med enterprise arkitektur kan emnet være hele eller en del af virksomheden, og målet er at konstruere ”visninger” der adresserer anliggender hos de enkelte interessenter, dvs. deres synsvinkel i forhold til emnet

rammearkitektur

arkitektur inden for en veldefineret, organisatorisk kontekst, som sætter fælles rammer for arkitektur i denne kontekst

Note:
Kan også betragtes som en meget overordnet og bred referencearkitektur

Med kontekst menes her fx virksomhed/koncern, fællesoffentlig, fælleskommunal eller fælleseuropæisk

En rammearkitektur er typisk kun en beskrivelse af aftalte/besluttede og nødvendige fællesnævnere i forhold til konteksten

Den fællesoffentlige rammearkitektur svarer til Den fælleskommunale rammearkitektur og til den fælleseuropæiske EIRA, der står for The European Interoperability Reference Architecture (EIRA)

referencearkitektur

arkitektur som beskriver hvordan løsninger skal bygges indenfor et specifikt område med henblik på at flere anvender samme arkitektur

Note:
Typisk beskrivelse på konceptuelt og evt. logisk niveau. Anvendes typisk som fælles referenceramme og pejlemærke og fx til at udpege standarder og fælles løsninger på fysisk niveau

review

kritisk gennemgang af et artefakt med henblik på at vurdere, om det imødekommer de krav, der stilles til det

sektor

del af samfundet set fra et økonomisk, juridisk, samfundsfagligt eller administrativt perspektiv, fx den offentlige sektor over for den private sektor. Den offentlige sektor kan underopdeles i staten, regionerne og kommunerne, eller man kan opdele den efter forvaltningsopgave: sundhed, uddannelse, undervisning, forsvar etc.

snitflade

forbindelser og indbyrdes relationer mellem for eksempel personer, systemer, enheder, applikationer, eller brugeren, og et program eller enhed

Note:
Alternativ term: Grænseflade