Nummer: 
23
Regel: 

Sammenhængen mellem lovgrundlag og modelelementer kan dokumenteres ved at anføre referencer til lovgrundlag og standarder på området på elementniveau.

Rationale: 

Ved at synliggøre og dokumentere sammenhængen mellem lovgrundlag og modelelementer fremmes juridisk og organisatorisk interoperabilitet. I modelleringsarbejdet bør begreber fra lovgrundlag anvendes så vidt muligt. I lovgivningsarbejdet bør tilsvarende anvendes begreber defineret i begrebsmodeller og logiske modeller.

Implikationer: 

Termer og definitioner der indgår i modeller, skal, i det omfang det er muligt, hentes fra gældende lovgivning på området, og kildehenvisninger bør angives for begrebet.

Det bør altså undersøges om gældende lovgivning på området definerer det relevante begreb, og hvis dette umiddelbart kan anvendes, er det ikke nødvendigt at opfylde reglen om en struktureret form (jf. Regel 21). Hvis lovgivningens definition af et givet begreb derimod vurderes at være uanvendelig udarbejdes en ny definition samtidigt med at lovgivningens definition medtages i kommentar (rdfs:comment) med en forklaring af hvorfor den er uanvendelig. Det anbefales, at lovgivning baseres på dokumenterede, aftalte og ikke-redundante begreber - svarende til en terminologisk begrebsmodel, der fremmer genbrug.

Reglen opfyldes ved at specificere henvisninger (med HTTP-URIer) til love og bekendtgørelser med egenskaben 'juridisk kilde' og henvisninger til nationale og internationale standarder samt øvrige kilder med egenskaben 'kilde'.

Navn: juridisk kilde
Anvendelsesnote: reference til lovgrundlag hvorfra begrebet er afledt
Udfaldsrum: Udtrykkes på elementniveau som reference til lovtekst ved den mest præcise henvisning til det pågældende begreb i en given lov (fx ved angivelse af ELI URI-reference (European legislation identifier) som præsenteres på Retsinformation.dk
Kilde:  cv:hasLegalResource - "It indicates the Legal Resource (e.g. legislation) to which the Public Service [red:resource] relates, operates or has its legal basis"

 

Navn: kilde
Anvendelsesnote: reference til ressource hvorfra begrebet er afledt
Udfaldsrum: Udtrykkes på elementniveau ideelt set med en URI, men kan også være kildens navn
Kilde:

 dct:source -"A related resource from which the described resource is derived"

 

  • Begrebslister: Udfyld ‘juridisk kilde’ og 'kilde' på begrebsniveau iht. Bilag C
  • UML-modeller: Udfyld tagget ‘legalSource (juridisk kilde)’ og 'source (kilde)' på modelelementet

 

Eksempler: