Body: 

Denne begrebsliste giver en samlet oversigt begreber defineret og anvendt i arkitekturprodukter i den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA).

adgang

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: tilladelse, mulighed eller evne til at tilgå funktioner og data i et it-system

Accepterede termer: systemadgang;

 

adgangsadresse

 

Defineret i: Datasæt og datakataloger (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataset/);

Definition: URL for en ressource som giver adgang til en distribution af datasættet

 

adgangsbillet

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: beskyttet elektronisk objekt udstedt af tillidstjeneste, der beskriver en digital identitets attributter og som giver adgang til en forretningstjeneste

Accepterede termer: security token; token;

Kommentar: Adgangsbilletten beskyttes mod manipulation enten med digital signatur eller en Message Authentication Code (MAC). Kan også indeholde attributter der beskriver autentifikationen (fx tid, sikringsniveau);

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/adgangsbillet
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

adgangskontrol

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: proces der afgør hvilke, om nogen, funktioner og data en bruger får adgang til på baggrund af brugerens attributter og tjenestens adgangspolitik

Kommentar: Adgangskontrollen sammenligner attributværdier opgivet i adgangsbilletten med hvad der er krævet i adgangspolitikken;

 

adgangspolitik

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: politik der beskriver hvilke kriterier og sikringsniveauer der er krævet at opnå for adgang til en tjeneste eller et system

 

adgangsrettighed

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: tilladelse til at udføre en bestemt handling på et givet objekt i et IT-system

Accepterede termer: privilegie;

Eksempel: læserettighed til en given folder, skriverettighed til en given fil;

 

afrunding

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Del af selvbetjeningsforløb, som giver bruger informationer om konsekvenser og anviser det videre forløb.

Accepterede termer: rekontekstualisering;

Kommentar: En afrunding består af en beskrivelse af den (nye) kontekst, som kernens forløb har bragt brugeren i, hvilke konsekvenser den ændrede kontekst har for brugeren og anvisning af et videre forløb, hvis dette er relevant.;

 

afsender af elektroniske meddelelser

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: person eller organisation, der sender en elektronisk meddelelse

Accepterede termer: afsender;

Eksempel: En kommune, der sender et meddelelse via Digital Post til en borger, er en (offentlig) afsender;

Kilde: FDA Referencearkitektur for deling af data og dokumenter;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/SenderOfElectronicMessages
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (https://data.gov.dk/concept/profile/data-sharing-2018-05-01);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

aftalestyring

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: Konfiguration af aftaler (databehandleraftaler) i forhold til kald til datakilder

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/aftalestyring
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

aktualitet

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: datakvalitetsdimension der indikerer i hvor høj grad data er tidsmæssigt aktuelle i forhold til den virkelighed de repræsenterer

Accepterede termer: tidstrohed;

Kilde: Projektet Fælles sprog for datakvalitet,Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#currentness
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

akustisk model

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: statistisk model over hyppigheder af sproglyde og deres sammensætninger på et givet sprog

Kommentar: En akustisk model bruges i taleteknologi til at repræsentere forholdet mellem lydsignaler og fonemer eller andre sproglige enheder der udgør tale.;

 

algoritme

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: endelig liste af veldefinerede instruktioner for hvordan en given opgave skal løses

Kommentar: Et computerprogram udgøres fx af forbundne algoritme beskrevet i programmeringssprog.;

 

annotation

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: at forsyne ord og andre sprogelementer med metadata

Accepterede termer: opmærkning; annotering;

Kommentar: Fx oplysninger om ordklasse eller udtale.;

 

annoterede sprogdata

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: sprogdata der er forsynet med metadata på tekstniveau samt på ordniveau

Kommentar: Fx grammatisk opmærkning på ordniveau.;

 

anvendelse

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: en beskrivelse af handlinger og formål et datasæt eller datasætdistribution kan anvendes til

 

anvendelsesmodel

 

Defineret i: Typer af begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/);

Definition: model, som er rettet mod en specifik anvendelsessituation i en afgrænset kontekst.

Kommentar: https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/mo...

 

apparat

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: fysisk konstruktion med indlejret software der kan udføre specifikke funktioner

Accepterede termer: device;

Eksempel: termostat, blodtryksmåler, alarm;

 

applikation

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: software entitet med specifik forretningsfunktion

Accepterede termer: system, app, program;

 

applikationsarkitektur

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: En beskrivelse af strukturen og samspillet mellem de applikationer, som grupper af kapabiliteter, der leverer væsentlige forretningsfunktioner og håndterer de datamæssige aktiver

 

applikationsinstans

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: instans af en applikation der er konfigureret med en digital identitet

Kommentar: Konfigureringen foretages ofte af en *person* eller *organisation*, som ejer eller har anden relation til applikationsinstansen ved fx at installere et certifikat med tilhørende privatnøgle, konfigurere et password etc;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/applikationsinstans
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

applikationsperspektiv

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: grundlæggende FDA-arkitekturperspektiv der har applikationskomponenter og -services, der understøtter forretningsservices som emne

Accepterede termer: applikation;

Kommentar: Omfatter applikationers funktioner og brugergrænseflader, applikationers tekniske snitflader og roller og relationer i tekniske integrationer.;

 

arkitektur

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: grundlæggende begreber eller egenskaber ved et system i et bestemt miljø udmøntet som elementer, relationer og principper for design og udvikling

Accepterede termer: digital arkitektur;

 

arkitekturbeskrivelse

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: mundtlig eller skriftlig formidling af de væsentligste egenskaber ved arkitektur

Kommentar: Anvendes her i en lidt bredere forstand end ISO’s definition: “Work product used to express an architecture” [ISO/IEC/IEEE42010], som er tæt på det mere specifikke TOGAF begreb artifact (se: arkitekturprodukt) .;

 

arkitekturbeskrivelseselement

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: enhver meningsgivende del i en arkitekturbeskrivelse

Accepterede termer: element, arkitekturelement, arkitekturdokumentationselement, akitekturdokumentationselement;

Kommentar: Enhver interessent, interesse, arkitekturperspektiv, arkitekturvisning, modeltype, arkitekturmodel, arkitekturbeslutning og rationale betragtes som et arkitekturelement.;

 

arkitekturbeslutning

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: beslutning der vedrører interesser ift. et system

Kommentar: Beslutninger vedrører forskellige interesser i forhold til et systems arkitektur. Beslutninger kan beskrives med rationaler, der forklarer og begrunder beslutningen.;

 

arkitekturbyggeblok

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: en delmængde af arkitekturmodellen som beskriver et enkelt aspekt af den overordnede model

Accepterede termer: ABB;

Kommentar: Abstrakt element som beskriver (specificerer) egenskaber, der styrer og vejleder udviklingen af løsningsbyggeblokke.;

 

arkitekturdokumentationsramme

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: konventioner, principper and praksisser for beskrivelse af arkitekturer, som etableres indenfor et specifikt anvendelsesdomæne eller interessentfællesskab

Accepterede termer: arkitekturrammeværk, arkitekturramme, dokumentationsramme;

Kommentar: Eksempler: Den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA), The European Interoperability Framework (EIF), The Open Group Architecture Framework (TOGAF);

 

arkitekturkontinuum

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: en del af enterpriseskontinuum. En samling af arkitektoniske elementer med stigende detaljeringsgrad og specialisering.

Kommentar: Indeholder arkitekturbyggeblokke (definitioner).;

 

arkitekturleverance

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: arkitekturprodukt eller en samling af arkitekturprodukter, som er kontraktmæssigt defineret og vil blive formelt gennemgået og vedtaget af de berørte parter

Accepterede termer: projektleverance, leverance;

 

arkitekturmodel

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: repræsentation af et emne af interesse. En arkitekturmodel giver en repræsentation af emnet i mindre skala, simplificeret eller i abstrakt form

Kommentar: Anvendes her i overensstemmelse med ISO’s definition: en arkitekturmodel er et arbejdsprodukt ; dets emne er emne er givet ved dets modeltype;

 

arkitekturperspektiv

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: arkitekturprodukt der definerer regler for hvordan en arkitekturvisning bygges, fortolkes og anvendes for at indfange specifikke interesser ift. et system

Accepterede termer: arkitektursynsvinkel, perspektiv;

 

arkitekturprodukt

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: arbejdsprodukt som bruges til at beskrive en del af en arkitektur

Accepterede termer: artefakt, arkitekturartefakt;

Kommentar: Et selvstændigt og afgrænset arbejdsprodukt med indhold, der relaterer sig til arkitektur. Kan dække et eller flere arkitekturperspektiver og kan indeholde en eller flere visninger af arkitekturen i form af fx matricer eller diagrammer. Kan indgå i andre arbejdsprodukter, fx formaliserede arkitekturleverancer, udbudsmateriale, kravspecifikationer, systemdokumentation og specifikationer.;

 

arkitekturrationale

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: forklaring, begrundelse eller ræsonnement for trufne arkitekturbeslutninger

Kommentar: Rationalet for en beslutning kan omfatte grundlaget for beslutningen, alternativer og afvejning af fordele og ulemper, potentielle konsekvenser for beslutningen og referencer til kilder med yderligere information.;

 

arkitekturvisning

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: arkitekturprodukt der udtrykker et systems arkitektur i perspektiv af specifikke interesser ift. systemet

Accepterede termer: visning;

Kommentar: Repræsentation af en (del af en) arkitektur i et defineret arkitekturperspektiv.;

 

attended softwarerobot

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: softwarerobot der afvikles i kontekst af en digital identitet der tilhører en person

Accepterede termer: macro;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/attendedSoftwarerobot
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

attribut

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: egenskab der knyttes til en digital identitet

Accepterede termer: brugerattribut;

Eksempel: navn, brugernavn, et pseudonym, et CPR-nummer, en UUID, bopæl, rolle, adgangsrettighed;

Kommentar: Kan være en repræsentation af egenskaber ved den entitet, der besidder identiteten og/eller udtrykker den rolle entiteten tilgår data med, fx sagsbehandler eller supporter, eller en adgangsrettighed entiteten er tildelt.;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/attribut
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

attributattestation

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: proces som udstiller og verificerer en digital identitets attributter

Accepterede termer: attestering; attributattestering;

Kommentar: Processen står inde for attributterne - som en slags notar.;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/attributattestation
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

attributkontrakt

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: aftale om hvilket attributsæt en tillidstjeneste skal levere til en forretningstjeneste

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/attributkontrakt
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

attributregistrering

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: proces hvor data om brugere registreres som egenskaber ved en digital identitet

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/attributregistrering
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

attributsæt

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: specifik mængde af attributter

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/attributsæt
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

attributtjeneste

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: tillidstjeneste der muliggør registrering og/eller attestation attributter

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/attributtjeneste
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

autentifikation

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: proces som genkender og verificerer en digital identitet ved anvendelse af et identifikationsmiddel

Accepterede termer: login;

Kommentar: Definition fra eIDAS (en elektronisk proces, der muliggør bekræftelse af den elektroniske identifikation af en fysisk eller juridisk person eller oprindelsen og integriteten af data i elektronisk form) er fravalgt, da den udelukker apparater og applikationer.;

 

autentifikationsfaktor

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: en egenskab ved et identifikationsmiddel, der binder det til entiteten, og som kan være i kategorierne: a) »indehaverbaseret autentifikationsfaktor«: en autentifikationsfaktor, som entiteten skal bevise at være i besiddelse af(fx en fysisk enhed) b) »vidensbaseret autentifikationsfaktor«: en autentifikationsfaktor, som Entiteten skal bevise at have kendskab til (fx et kodeord)c) »iboende autentifikationsfaktor«: en autentifikationsfaktor, der er baseret på et fysisk træk hos en fysisk person, og som entiteten skal bevise at have (fx biometri)

Eksempel: kodeord, fingeraftryk, NemID-app, nøglekort, PIN-nummer;

 

autentifikationstjeneste

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: tillidstjeneste der udfører autentifikation af digitale identiteter

Accepterede termer: IdP; identity provider;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/autentifikationstj...
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

autonom softwarerobot

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: softwarerobot der agerer selvstændigt og optræder med sin egen digitale identitet

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/autonomSoftwarerobot
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

bedømmelse

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: evaluering på en numerisk skala

Accepterede termer: vurdering;

 

begrebsdiagram

 

Defineret i: Typer af begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/);

Definition: repræsentation af en begrebsmodel udtrykt som et diagram

Kommentar: https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/mo...

 

begrebsliste

 

Defineret i: Typer af begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/);

Definition: repræsentation af en begrebsmodel udtrykt på listeform

Kommentar: https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/mo...

 

begrebsliste i tabelformat

 

Defineret i: Typer af begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/);

Definition: begrebsliste som er udtrykt i en tabelstruktur defineret af modelreglerne

Kommentar: https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/mo...

 

begrebsmodel

 

Defineret i: Typer af begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/);

Definition: model der beskriver begreber inden for et bestemt emneområde eller anvendelseskontekst og disse begrebers indbyrdes relationer

Kommentar: https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/mo...

 

behandling af personoplysninger

 

Defineret i: Databeskyttelse (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-protection/);

Definition: enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse

Accepterede termer: persondatabehandling; behandling af persondata;

Juridisk kilde:(EU) 2016/679;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/data-protection/personalDataProcessing
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (https://data.gov.dk/concept/profile/data-sharing-2018-05-01);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

berigelse

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: At berige data fra fagsystem med yderligere data der er specifikke for overblik

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/berigelse
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

billetomveksling

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: proces hvor en adgangsbillet udstedes på baggrund af en allerede udstedt adgangsbillet for at ændre de indeholdte attributter eller give adgang til yderligere tjenester

Kommentar: I forbindelse med billetomveksling kan der ske tilføjelse, ændring, berigelse eller sletning af attributter samt omveksling af attributter fra et format til et andet.;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/billetomveksling
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

billetudstedelse

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: proces hvor en adgangsbillet udstedes til en bruger på baggrund af autentikation og attestation

Accepterede termer: token service;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/billetudstedelse
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

BLARK

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: samling af grundlæggende sprogressourcer der er nødvendige for at udvikle sprogteknologi for et givet sprog

Accepterede termer: grundlæggende sprogressourcesamling;

 

bootstrap token

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: adgangsbillet der er ikke er målrettet en bestemt forretningstjeneste, men er beregnet til at blive omvekslet til en adgangsbillet til en bestemt forretningstjeneste

Accepterede termer: token exchange token;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/bootstrapToken
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

bruger

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: den rolle en entitet har når den tilgår en tjeneste eller et system

Accepterede termer: anvender;

Kommentar: Rollen som bruger binder entiteter til digitale identiteter.;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/bruger
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

brugeradministration

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: aspekt af brugerstyring hvor digitale identiteter og deres attributter administreres

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/brugeradministration
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

brugergrænseflade

 

Defineret i: It-systemer (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/);

Definition: adgangspunkt til et it-system for brugere

 

brugerkatalog

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: katalog over digitale identiteter med tilhørende attributter

Kommentar: Et brugerkatalog kan fx være tilknyttet en organisation eller en applikation.;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/brugerkatalog
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

brugerorganisation

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: organisation der administrerer sine medarbejderes adgang til forretningstjenester

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/brugerorganisation
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

brugerprofil

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: En samling karakteristiske træk eller egenskaber ved en bruger af offentlige digitale løsninger.

Kommentar: Det er muligt gennem analyser af data, genereret af en bruger, at karakterisere denne bruger af selvbetjeningsforløb: Sådanne karakteristika kan anvendes til at tilpasse brugerflade og brugerinteraktion, således at den pågældende brugerprofil nemmere kan udføre selvbetjeningsforløbet.;

 

brugerrejse

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: En brugers oplevelse af et selvbetjeningsforløb eller en selvbetjeningskæde.

Kommentar: Begrebet bruges, når synsvinklen er brugerens behov.;

 

brugerstyring

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: administration og kontrol af brugere , identifikationsmidler og adgang til forretningstjenester

Accepterede termer: identitetsstyring;

 

brugervejledning

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Vejledning i, hvordan man bedst gennemfører brugerrejsen, herunder anvender selvbetjeningsløsningen.

Kommentar: Selvbetjeningsforløbet støttes af vejledning til brugerne om gennemførelsen af forløbet. Det er materiale med råd, retningslinjer og instruktioner i at gennemføre selvbetjeningsforløbet. Brugervejledninger kan være målrettet brugerprofiler.;

 

brugervendt overblik

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: overblik hvor data, der vises, er rettet mod borgere og/eller virksomheder frem for sagsbehandlere

Accepterede termer: Borgervendt, Virksomhedsvendt;

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/brugervendtoverblik
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

byggeblok

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: en (potentielt genanvendelig) del af en virksomhedskapabilitet, der kan kombineres med andre byggeblokke til at levere arkitekturer eller løsninger

Kommentar: Byggeblokke kan kategoriseres i to typer: Arkitekturbyggeblokke Løsningsbyggeblokke;

 

bytestørrelse

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: størrelsen af en distribution angivet i bytes

 

data

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: Information lagret med henblik på (gen)anvendelse

Kommentar: Tidligere dansk definition: enhver repræsentation af fakta eller idé i en sådan form, at den kan kommunikeres eller omformes ved en eller anden proces [Bogen om EDB. H.B. Hansen, 1969];

 

data statement

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: metadata om et datasæts oprindelse der har til formål at synliggøre bias i datasættet

Kommentar: Der er bl.a. tale om demografiske oplysninger om bidragsydere og dataindsamlere og om hvordan datasættet er indsamlet.;

 

databehandler

 

Defineret i: Databeskyttelse (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-protection/);

Definition: en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der

Accepterede termer: persondatabehandler;

Eksempel: Driftleverandøren af en database til en offentlig myndighed er databehandler på vegne af denne.;

 

databehandling

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: behandling af persondata eller anden data i en organisation

Eksempel: En skole behandler oplysninger om elevers karakter;

Kilde: FDA Referencearkitektur for deling af data og dokumenter;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/DataProcessing
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (https://data.gov.dk/concept/profile/data-sharing-2018-05-01);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

datadistributør

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: databehandler der som databehandler giver anvendere adgang til data på vegne af den dataansvarlige

Accepterede termer: datafordeler; distributør;

Eksempel: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering distrubere CPR data på vegne af Indenrigsministeriets CPR kontor;

 

datakatalog

 

Defineret i: Datasæt og datakataloger (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataset/);

Definition: katalog som indeholder metadata om datarelaterede ressoucer

 

datakvalitet

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: grad af tilfredsstillelse af udtrykte og underforståede behov datas egenskaber giver ved brug under specifikke omstændigheder

 

datakvalitetsdeklaration

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: dokument der angiver oplysninger om datakvaliteten i et givet datasæt

Kilde: Projektet Fælles sprog for datakvalitet,Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQualitydata#QualityDeclaration
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

datakvalitetsdimension

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: kriterier der er relevante for at vurdere kvalitet

Accepterede termer: kvalitetsdimension;

 

dataservice

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: applikationsservice der videregiver oplysninger fra datasamlinger på forespørgsel under håndhævelse af nødvendig adgangskontrol

Eksempel: Kommunernes serviceplatform udstiller en person-service til opslag i CPR og skoledistrikter.;

Kommentar: oftest ved håndhævelse af adgangskontrol, men ikke nødvendigvis;

 

datasæt

 

Defineret i: Datasæt og datakataloger (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataset/);

Definition: samling af data, udgivet eller udvalgt og arrangeret af en enkelt kilde og som er til rådighed for adgang eller download af i en eller flere repræsentationer

 

datasætansvarlig

 

Defineret i: Datasæt og datakataloger (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataset/);

Definition: organisation der har det juridiske ansvar for datasættet

 

datasætskaber

 

Defineret i: Datasæt og datakataloger (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataset/);

Definition: aktør der er primært ansvarlig for datasættets skabelse

 

datatjeneste

 

Defineret i: Datasæt og datakataloger (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataset/);

Definition: websted eller endpoint der udstiller operationer relateret til opdagelse af, adgang til eller behandlende funktioner på data eller relaterede ressourcer

 

datatypeegenskab

 

Defineret i: Elementer i begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modelelement/);

Definition: egenskab, hvor udfaldsrummet er en værdi

Kommentar: https://www.w3.org/TR/owl-ref/;

 

datavalidering

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Kontrol af, at data overholder krav.

Kommentar: Når brugeren leverer informationer via sin enhed (apparat), sker der validering af leverede data med henblik på at opnå den bedst mulige datakvalitet. De krav, der skal overholdes, er givet af det niveau af sikkerhed og af overholdelse af forretningsregler, som er aktuelt for det konkrete selvbetjeningsforløb.;

 

dataabonnement

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: abonnement der specificerer hvilke meddelelser - om ændringer til en datasamling - en beskedmodtager ønsker at modtage

Accepterede termer: abonnement på registreringshændelser; abonnement på ændringer i datasamlinger;

Eksempel: En kommune kan have et dataabonnement der sender meddelelser ved ændringer i CPR oplysninger for kommunens indbyggere.;

Kommentar: her indskrænket til at omhandle ændringer i datasamlinger i modsætning til abonnement på forretningshændelser;

Kilde: FDA Referencearkitektur for deling af data og dokumenter;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/DataSubscription
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (https://data.gov.dk/concept/profile/data-sharing-2018-05-01);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

dataafgrænsning

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: afgrænsning af hvilke data en bruger har adgang til

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/dataafgrænsning
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

dataansvarlig

 

Defineret i: Databeskyttelse (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-protection/);

Definition: en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger

Accepterede termer: persondataansvarlig;

Eksempel: En privatpraktiserende læge er dataansvarlig for hendes patientjournal;

 

dataanvender

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: person eller organisation der behandler data til eget formål

Accepterede termer: anvender af data; anvender;

Eksempel: Danmarks Statistik anvender data om CPR data til udarbejdelse af levealders-statisk;

 

dataarkitektur

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: En beskrivelse af strukturen og samspillet mellem organisationens væsentlige typer af og kilder til data, logiske data aktiver, fysiske data aktiver og data management ressourcer.

 

delegering

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: formel overdragelse af adgangsrettigheder

Accepterede termer: delegering af adgangsrettigheder;

Kommentar: I brugerstyringssammenhæng følger der ikke ansvar med en delegering og det er udelukkende retten til adgang der delegeres;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/delegering
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

den registrerede

 

Defineret i: Databeskyttelse (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-protection/);

Definition: person om hvem oplysninger behandles

Accepterede termer: datasubjekt;

Kommentar: egen definition;

Juridisk kilde:(EU) 2016/679;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/data-protection/dataSubject
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (https://data.gov.dk/concept/profile/data-sharing-2018-05-01);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

digital assistent

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: it-løsning som kan assistere og interagere med mennesker på en menneskelig måde

Accepterede termer: virtuel personlig assistent;

Kommentar: Fx chatbot;

 

digital fuldmagt

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: fuldmagt der afgives digitalt og kan benyttes i digitale selvbetjeningsløsninger

Kommentar: En digital fuldmagt er udtrykt ved hjælp af attributter.;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/digitalFuldmagt
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

digital identitet

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: digital repræsentation af en entitet i rollen som bruger vha. et sæt attributter

Accepterede termer: brugerkonto;;

Kommentar: En digital identitet kan indeholde data, der identificerer en bestemt person (personidentifikationsdata), men kan også være pseudonym.;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/digitalIdentitet
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

digital selvbetjening

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Selvbetjening via internettet af en bruger, som anvender en digital brugerflade.

Kommentar: Denne referencearkitektur har fokus på interaktiv, internetbaseret kommunikation i modsætning til selvbetjening, fx det at finde varer i et supermarked.;

 

discovery-tjeneste

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: søgetjeneste der hjælper med at finde relevante ressourcer

Kommentar: Bruges i brugerstyringssammenhæng til at finde de tillidstjenester, der kan tilvejebringe oplysninger om en given bruger.;

 

distribution

 

Defineret i: Datasæt og datakataloger (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataset/);

Definition: specifik repræsentation af et datasæt

 

distributionskopi

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: kopi af datasamling der opbevares hos databehandler med henblik på distribution efter instruks fra dataansvarlig

Kilde: FDA Referencearkitektur for deling af data og dokumenter;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/DistributionCopy
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (https://data.gov.dk/concept/profile/data-sharing-2018-05-01);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

domæneindeks

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: Er instans af implementeringsmønster. Datadistributør (med brug af indeks fra FDA referencearkitektur for deling af data og dokumenter

Accepterede termer: Indeks;

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/domæneindeks
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

download-URL

 

Defineret i: Datasæt og datakataloger (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataset/);

Definition: URL til fil der kan downloades i et bestemt format

 

dyb læring

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: maskinlæring som opnås gennem træning på annoterede data

Accepterede termer: superviseret læring;

 

dækningsgrad

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: komplethed i forhold til at datasættet indeholder de forventede oplysninger om de registrerede individers egenskaber

Accepterede termer: attributkomplethed;

Kilde: Projektet Fælles sprog for datakvalitet,Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#attributeCompleteness
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

egenskab

 

Defineret i: Elementer i begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modelelement/);

Definition: svarer til UML's Property og udtrykkes enten som associationsender eller attributter.

Kommentar: https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/;

 

elektronisk adresse

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: dataobjekt der angiver hvor en person eller organisation ønsker at modtage bestemte typer af elektroniske meddelelser

Accepterede termer: adresse til modtagelse af elektroniske meddelelser; adresse;

Eksempel: e-mail eller EAN/GLN-nummer med tilhørende angivelse af hvilke typer af meddelelser der kan modtages fx fakturaer;

Kilde: FDA Referencearkitektur for deling af data og dokumenter;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/ElectronicAddress
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (https://data.gov.dk/concept/profile/data-sharing-2018-05-01);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

elektronisk identifikationsordning

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: system til håndtering af elektronisk identifikation under hvilket identifikationsmidler udstedes og administreres

Accepterede termer: identitetsgarant; udsteder af identifikationsmidler; CSP; credential service provider;

Kommentar: En elektronisk identifikationsordning dækker hele livscyklus for et identifikationsmiddel, herunder registrering, udstedelse, anvendelse, udløb, spærring og arkivering. System bruges her i betydningen "interagerede elementer arrangeret med henblik på at opnå et eller flere formål", hvor elementer kan være it-komponenter, mennesker, services mm. Definitionen er udvidet ift. eIDAS (et system til elektronisk identifikation, under hvilket der udstedes elektroniske identifikationsmidler til fysiske eller juridiske eller fysiske personer, der repræsenterer juridiske personer) for at kunne dække apparater og applikationer.;

 

emneklassifikation

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: opdeling af en given genstandsmængde i klasser ud fra deres emnemæssige tilhørsforhold.

Kommentar: Emnebaseret kategorisering af ressourcer, fx klassificering af borger/kundehenvendelser ift. hvilken afdeling der skal håndtere dem, inddelling af ressourcer ift. videnskabelig disciplin eller opmærkning af sager med typeinformation.;

 

enterprise

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: det højeste niveau for beskrivelse af en organisation, som typisk dækker alle missioner og funktioner

Accepterede termer: virksomhed;

Kommentar: En enterprise vil ofte omfatte flere organisationer. En enterprise kan være en samling af organisationer, der har et fælles sæt mål og/eller en fælles bundlinje for hele eller dele af deres virke. En enterprise kan være en enkelt organisation (virksomhed eller styrelse), en koncern (fx et ministerium eller en kommune) eller tværorganisatorisk på grundlag af en samarbejdsaftale (fx fællesoffentligt eller fælles europæisk).;

 

enterprise kontinuum

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: en kategoriseringsmekanisme som er nyttig til at klassificere arkitektur- og løsningsprodukter, således som de udvikler sig fra generiske grundlæggende arkitekturer til organisationsspecifikke arkitekturer

Kommentar: Et kontinuum der går fra generiske og bredt anvendelige byggeblokke til meget specifikke og snævert anvendte byggeblokke. Kan både være interne og eksterne i forhold til et arkitekturrepositorium for en enterprise;

 

enterprisearkitektur

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: arkitektur der beskriver organisatoriske forretningsaktiviteter og underliggende it-understøttelse af disse

Accepterede termer: virksomhedsarkitektur, enterprise arkitektur;

Kommentar: Enterprisearkitektur repræsenterer den holistiske planlægning, analyse, design og implementering til udvikling og gennemførelse af strategi ved at anvende principper og praksis til at guide organisationer gennem integration og sammenhæng mellem alle andre arkitekturområder.;

Kilde: Federation of EA Professional Organizations, " The Federation of Enterprise Architecture Definitions," https://feapo.org/wp-content/uploads/2018/10/Taxonomy-The-Federation-of-... Reference pr. 19.02.2019;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/EnterpriseArchitec...
Anvendt i: (Digital arkitektur (https://data.gov.dk/concept/profile/digital-architecture-2019-02-18);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

FDA-grundperspektiv

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: grundlæggende arkitekturperspektiv i den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur

Accepterede termer: FDA-perspektiv;

 

fonem

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: sproglyd med betydningsadskillende funktion

Kommentar: Alfabetet bygger i princippet på fonemer, således at hvert bogstav i princippet skulle repræsentere et fonem. Der er dog mange afvigelser fra det princip, fx udtrykkes a med forskellige fonemer i har og hat.;

 

fonetik

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: læren om sprogets lydlige side

 

forberedelse

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Del af selvbetjeningsforløb, der hjælper brugeren med at afklare forudsætningerne for at løse opgaven i kernen.

Kommentar: Forberedelsen består af sprogvalg, introduktion, interaktiv afklaring og kan indeholde et interaktivt brugerbidrag. Forberedelsen giver informationer til brugeren og kan indsamle informationer. Disse informationer kan lagres i selvbetjeningskonteksten. Dele af forberedelse kan ske i en portal, hvor selvbetjeningsforløbet beskrives, og noget af eller hele den interaktive afklaring foregår, hvorefter leder brugeren over til selvbetjeningsforløbets forberedelse eller kernen.;

 

forespørgsel

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: meddelelse der sendes til en dataservice med forventning om svar indeholdende specifikke data

Accepterede termer: request;

Eksempel: En link på en hjemmeside er en forespørgsel til en server der svarer med en hjemmeside;

 

forgængersystem

 

Defineret i: It-systemer (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/);

Definition: system der tidligere har varetaget samme funktion

 

format

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: en ressources filformat, fysiske medium eller dimensioner

 

forretningsarkitektur

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: arkitektur der beskriver service- eller produktstrategi og organisatoriske, funktionelle, processuelle, informationsmæssige og geografiske aspekter af forretningsmiljøet

Kommentar: En gengivelse af holistiske, multidimensionale virksomhedsvisninger af: kapaciteter, end-to-end værdi levering, information og organisationsstruktur; og forholdet mellem disse forretningsmæssige synspunkter og strategier, produkter, politikker, initiativer og interessenter. [https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf92-doc/arch/chap03.html#tag... En plan for virksomheden, der giver en fælles forståelse af organisationen og bruges til at tilpasse strategiske mål og taktiske krav. Er typisk uafhængig af teknologi, der beskrives af it-arkitektur. I offentlig kontekst vedrører forretningsarkitektur lovgivning, forvaltning, service og produktion.;

 

forsendelsesservice

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: applikationsservice, der gør det muligt at sende og modtage meddelelser samt dokumenterer behandlingen af disse, herunder leverer bevis for afsendelse og modtagelse af dataene, og som beskytter dem mod tab, tyveri, beskadigelse og uautoriseret ændring

Accepterede termer: elektronisk leveringstjeneste;

Eksempel: Bemærk at denne definition ikke kræver at en applikationsservice er registreret, men alene udtaler sig om funktionelle egenskaber.;

Kommentar: egen definition;

Juridisk kilde:(EU) 2014/910;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/MessageService
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (https://data.gov.dk/concept/profile/data-sharing-2018-05-01);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

forståelighed

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: indikation af i hvor høj grad data er repræsenteret på en måde der er læselig og forståelig for brugerne

 

fuldmagtspakke

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: samling af fuldmagtsprivilegier tildelt i forbindelse med én digital fuldmagt

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/fuldmagtspakke
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

fuldmagtsprivilegie

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: adgangsrettighed givet i forbindelse med tildeling af digital fuldmagt

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/fuldmagtsprivilegie
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

fuldstændighed

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: komplethed i forhold til at datasættet indeholder registreringer af de forventede individer

Kilde: Projektet Fælles sprog for datakvalitet,Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#entityCompleteness
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

fælles sprog for datakvalitet

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: fællesoffentlig kvalitetsramme der definerer kernedimensioner

Kilde: Projektet Fælles sprog for datakvalitet,Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#DanishPublicSectorDataQuali...
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

fællesoffentlig digital arkitektur

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: en dansk fællesoffentligt aftalt tilgang til levering af offentlige forretnings- og it-services på en måde, så de hænger sammen

Accepterede termer: FDA, dansk fællesoffentlig digital arkitektur;

 

fællesoffentlig udvekslingsmodel

 

Defineret i: Typer af begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/);

Definition: fællesoffentlig model som udveksles mellem organisationer

Kommentar: https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/mo...

 

føderation

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: sammenslutning af tillids- og forretningstjenester med gensidig tillid

Accepterede termer: tillidsføderation; identitetsføderation; føderation af tjenester;

Kommentar: Føderationer har ofte fælles standarder og governance.;

 

genbrugelighed

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: datakvalitetsdimension der indikerer i hvor høj grad data er forståelige og uden vanskeligheder kan anvendes af andre

Kilde: Projektet Fælles sprog for datakvalitet,Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#resusability
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

genoptagelse

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Fortsættelse af et afbrudt selvbetjeningsforløb.

Kommentar: Informationer, oplyst af brugeren i selvbetjeningsforløbet, lagres, så de er til stede, så længe brugeren ønsker det (og under iagttagelse af lovgivning, praksis m.m. ift. opbevaring af data). Dette gør det muligt at sætte selvbetjeningsforløbet på pause, forlade og genoptage det på et senere tidspunkt med alle informationer intakte. Genoptagelse kan implementeres ved, at der eksisterer en kladde, som brugeren kan tage udgangspunkt i, hvis det ønskes, og givet, at data fortsat er aktuel.;

 

glosar

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: ordbog der indeholder betegnelser fra et eller flere domæner eller emneområder sammen med oversættelser til et eller flere sprog

Kommentar: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:1087:ed-2:v1:en:term:3.7.6;

 

hjemmel til behandling af persondata

 

Defineret i: Databeskyttelse (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-protection/);

Definition: forhold der gør behandling af persondata lovlig

Accepterede termer: hjemmel;

Kommentar: egen definition.;

Juridisk kilde:(EU) 2016/679;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/data-protection/processingLegislation
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (https://data.gov.dk/concept/profile/data-sharing-2018-05-01);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

hjemmeside

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: websted for en ressource som udgøres af en primær webside samt en række indbyrdes forbundne websider

 

identifikationsmiddel

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: middel som en entitet får udstedt til brug for autentifikation

Accepterede termer: login-middel;

Kommentar: Identifikationsmidlet benytter en eller flere autentifikationsfaktorer og omfatter altid både det udstedte og bindingen mellem det udstedte og en digital identitet. I den tidligere version af referencearkitekturen blev begrebet Akkreditiv anvendt med en betydning som modsvarer begrebet Elektronisk Identifikationsmiddel i denne version. Akkreditiv har været anvendt som en oversættelse af det engelske ”credential” som bl.a. kendes fra den amerikanske NIST 800-63 standard. Udfordringen er dog, at credential-begrebet har skiftet betydning, således at det tidligere har været anvendt i betydningen om den middel, som brugeren anvender, som nu hedder Authenticator, og Credential anvendes nu som betegnelse for bindingen mellem en Identitet og en eller flere ’Authenticators’. For at undgå denne potentielle flertydighed ift. begrebet ’Akkreditiv’ anvendes i stedet ’Elektronisk Identifikationsmiddel’, som dels sprogligt vurderes som klarere, og som også er den term, der anvendes i eIDAS og NSIS. Herved bliver referencearkitekturen konsistent med vigtig lovgivning og standarder på området. eIDAS-forordningen definerer elektronisk identifikationsmiddel som "en materiel og/eller immateriel enhed, der indeholder personidentifikationsdata, og som bruges til autentifikation i forbindelse med en onlinetjeneste". Denne definition er fravalgt, da et identifikationsmiddel kan udstedes til entiteter, der ikke er personer og ikke nødvendigvis indeholder personidentifikationsdata. Desuden er 'elektronisk' fravalgt som del af den foretrukne term da ordet elektronisk - fejlagtigt - antyder at identifikationsmidlet ikke kan være fysisk uden at være 'elektronisk'.;

 

identitetsbroker

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: tillidstjeneste som formidler en digital identitet til tredjepart på baggrund af en autentifikation verificeret af brokeren selv eller evt. af en anden tredjepart

Kommentar: Definitionen er lettere udvidet ift. definitionen i NSIS for at blive mere anvendelsesneutral, således at en identitetsbroker også kan formidle digitale identiteter, der ikke er autentificeret i henhold til NSIS-standarden. NSIS-definition: En ID-tjeneste som formidler en autentificeret Identitet til tredjeparter på baggrund af en Autentifikation verificeret af brokeren selv eller evt. af en anden tredjepart (brokere i flere led);

 

identitetsregistrering

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: proces der registrerer attributter og tilhørsforhold til en entitet og udsteder digitale identiteter

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/identitetsregistre...
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

identitetssikring

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: proces hvor en entitets oplyste identifikationsdata efterprøves og entitetens faktiske identitet fastslås

Accepterede termer: verifikation af identitet;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/identitetssikring
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

indeks

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition:

Accepterede termer: binært indeks;

Kilde: FDA Referencearkitektur for deling af data og dokumenter;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/indeks
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

indeksopdatering

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: Service der kaldes fra fagsystemer eller domæneindeks, så data i evt. binære indeks kan opdateres

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/indeksopdatering
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

indsigt i behandling af persondata

 

Defineret i: Databeskyttelse (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-protection/);

Definition: den registreredes indsigt i opbevaring, anvendelse, videregivelse og anden behandling af persondata omhandlende sig selv

Accepterede termer: persondataindsigt; indsigt;

Kommentar: egen definition;

Juridisk kilde:(EU) 2016/679;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/data-protection
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (https://data.gov.dk/concept/profile/data-sharing-2018-05-01);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

informationsperspektiv

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: grundlæggende FDA-arkitekturperspektiv der har de oplysningstyper, der skal håndteres af såvel forretningen som af teknikken som emne

Accepterede termer: information;

Kommentar: Omfatter begreber, terminologi, data og repræsentationer af data, sikring af ensartet beskrivelse og forståelse, datatilgængelighed og aftalt datakvalitet, mulighed for genbrug og sammenstilling af data, standarder for data og dokumenter.;

 

informationssikkerhedspolitik

 

Defineret i: Informationssikkerhed (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/information-security/);

Definition: overordnet dokument, som underskrives af ledelsen, og som udstikker de overordnede krav og målsætninger, som skal gælde for en organisations håndtering af informationssikkerhed

Accepterede termer: sikkerhedspolitik;

 

informationssystem

 

Defineret i: It-systemer (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/);

Definition: system til indsamling, organisering, lagring og kommunikation af viden

 

infrastrukturperspektiv

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: grundlæggende FDA-arkitekturperspektiv der har teknologiservices som leverer den generelle infrastruktur som emne

Accepterede termer: infrastruktur;

Kommentar: Omfatter teknologi, platform, hosting, integrationsinfrastruktur, brugerstyring, sikkerhedsinfrastruktur, netværk og protokoller.;

 

interaktiv afklaring

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Afklaring, som opnås ved, at brugeren gennemgår en serie spørgsmål/svar.

Kommentar: Disse giver brugeren en afklaring af, om vedkommende er på vej ind i det rette selvbetjenings­forløb, afstemmer forventninger om resultater af selvbetjenings­forløbet og forbereder brugeren på, hvad vedkommende eventuelt skal bidrage med.;

 

interaktivt brugerbidrag

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Brugerbidrag, hvor brugeren afgiver eller godkender informationer ved at interagere med en it-løsning.

Kommentar: Det er gennem det interaktive brugerbidrag, at brugeren afgiver informationer og de handlinger, som opgaven kræver.;

 

interesse

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: anliggende ift et system som er relevant for en eller flere af dets interessenter (stakeholders)

Accepterede termer: bekymring, anliggende, systeminteresse;

 

interessent

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: individ, team, organisation eller klasser heraf, som har en interesse i et system

Accepterede termer: systeminteressent;

 

interføderering

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: sammenslutning af to eller flere føderationer

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/interføderering
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

interoperabilitet

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: 1. Evnen til at dele informationer og services. 2. To eller flere systemers eller komponenters evne til at udveksle og anvende informationer. 3. Systemers evne til at give og modtage tjenester fra andre systemer og for at bruge disse tjenester, for at kunne operere mere effektivt sammen.

 

IoT

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: infrastruktur af forbudne entiteter, mennesker, systemer og informationsressourcer i sammenhæng med services der behandler og reagerer på information fra den fysiske og den virtuelle verden

Accepterede termer: internet of things; web of things; tingenes internet;

Kilde: ISO 20924 Information technology — Internet of Things (IoT) — Vocabulary;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/IoT
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

IoT-apparat

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: apparat der interagere med den fysiske verden gennem sensorer eller aktuatorer, og hvis metadata og grænseflade er tilgængelige via IoT

Kommentar: Definitionen er afledt af IoT Device "entity of an IoT system that interacts and communicates with the physical world through sensing or actuating" fra ISO 20924 og Thing "An abstraction of a physical or a virtual entity whose metadata and interfaces are described by a WoT Thing Description, whereas a virtual entity is the composition of one or more Things" fra W3C;

Kilde: ISO 20924 Information technology — Internet of Things (IoT) — Vocabulary og W3C Web of Things (WoT) Thing Description;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/IoTDevice
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

ISO-begrebsliste

 

Defineret i: Typer af begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/);

Definition: begrebsliste som er udtrykt i en tabel struktureret efter international terminologistandard ISO 10241:2011

Kommentar: https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/mo...

 

it-arkitektur

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: arkitektur som er rettet mod implementering af informationsteknologi

 

it-leverandør

 

Defineret i: It-systemer (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/);

Definition: aktør som leverer it-tjenester

Eksempel: udviklingspart, driftspart, vedligeholdelsespart;

URI: https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/ITSupplier
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Standard for beskrivelse af it-systemer (https://data.gov.dk/concept/profile/itsystemap-2019-12-05);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

it-miljøtype

 

Defineret i: It-systemer (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/);

Definition: klassifikation efter miljø som et it-system kan ibrugtages i

Accepterede termer: miljøtype;

 

it-system

 

Defineret i: It-systemer (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/);

Definition: system der består af digitale informationsteknologier

Accepterede termer: IT-system;

 

it-system målgruppe

 

Defineret i: It-systemer (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/);

Definition: klassifikation efter gruppe af brugere som et givet it-system henvender sig til

Accepterede termer: målgruppe;

 

it-systemejer

 

Defineret i: It-systemer (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/);

Definition: person eller organisation med det overordnede ansvar for et givet it-systems drift, vedligehold og anvendelse

Accepterede termer: systemejer;

 

it-systemforvalter

 

Defineret i: It-systemer (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/);

Definition: person eller organisation med det overordnede ansvar for et givet it-systems drift, vedligehold og anvendelse

Accepterede termer: systemforvalter;

 

juraperspektiv

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: grundlæggende FDA_arkitekturperspektiv der har digitaliseringens juridiske aspekter som emne

Accepterede termer: jura;

Kommentar: Omfatter lovgivning og kontrakter som er juridisk rammesættende for løsningens egenskaber samt for udbud, drift og anvendelse. vedrører desuden persondata- og register-lovgivningens aspekter i forhold til sikkerhed og privatliv.;

 

katalog

 

Defineret i: Datasæt og datakataloger (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataset/);

Definition: udvalgt og arrangeret samling af metadata om ressourcer

 

katalogiseret ressource

 

Defineret i: Datasæt og datakataloger (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataset/);

Definition: ressource udgivet eller udvalgt og arrangeret af en enkelt aktør i et katalog

 

katalogpost

 

Defineret i: Datasæt og datakataloger (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataset/);

Definition: post i et katalog der beskriver registreringen af en enkelt katalogiseret ressource

 

katalogservice

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: Ekstern applikationsservice til kataloger

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/katalogservice
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

kerne

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Del af selvbetjeningsforløb, hvor brugeren gennemfører og løser selvbetjeningsforløbets opgave.

Accepterede termer: gennemførelse;

Kommentar: En kerne består af interaktive brugerbidrag, hvorigennem brugeren afgiver de nødvendige informationer og accepterer eller godkender i selvbetjeningsforløbet. Kernen afsluttes med kvittering og/eller servicegodkendelse og/eller betaling. Det er gennem kernen, at såvel bruger som myndighed skal opnå de resultater, informationer og/eller den viden, som blev afstemt i forberedelse. Kernen kræver, at brugeren er logget ind på det sikkerhedsniveau, som udførelsen af opgaven kræver.;

 

kernedimension

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: datakvalitetsdimension, der anses for central i forbindelse med opmærkning af datasæt med kvalitetsinformation i dansk fællesoffentlig kontekst

Kilde: Projektet Fælles sprog for datakvalitet,Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#coreDimension
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

kernemodel

 

Defineret i: Typer af begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/);

Definition: genbrugelig model over et emneområde som ikke definerer modelelementer, der er defineret i andre kernemodeller og som typisk har et centralt forretningsobjekt i fokus

Kommentar: https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/mo...

 

klassifikationsservice

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: Ekstern applikationsservice hvor klassifikationsdata

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/klassifikationsservice
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

komplethed

 

Defineret i: (Namespace: );

Definition: datakvalitetsdimension der indikerer i hvor høj grad datasættet indeholder de dataelementer der er forventede i forhold til datasættets specifikation

Kilde: Projektet Fælles sprog for datakvalitet,Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#completeness
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

konfiguration

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: konfigurere kald og sammenstilling ud fra datamodeller

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/konfiguration
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

konfigureret apparat

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: apparat der er konfigureret med en digital identitet

Kommentar: Konfigureringen foretages ofte af en *person* eller *organisation*, som ejer eller har anden relation til apparatet ved fx at installere et certifikat med tilhørende privatnøgle, konfigurere et password etc;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/konfigureretApparat
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

konsistens

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: indikation af i hvor høj grad data er fri for modsigelser og er sammenhængende med andre data

 

kontekstbestemt hjælp

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Hjælp i form af instruktioner til den aktivitet, brugeren er i gang med at udføre.

Kommentar: Selvbetjeningsforløbets brugerflade skal indeholde en kontekstbestemt hjælp, der relaterer sig til det konkrete trin i selvbetjenings­forløbet, som brugeren befinder sig på og hjælper brugeren igennem.;

 

korpus

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: samling af tekst eller tale

 

korrekthed

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: datakvalitetsdimension der indikerer i hvor høj grad dataværdier er i overensstemmelse med faktiske værdier

Kilde: Projektet Fælles sprog for datakvalitet,Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#accuracy
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

kritikalitetstype

 

Defineret i: It-systemer (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/);

Definition: klassifikation efter hvorvidt et it-systems anvendelse er forretningskritisk, samfundskritisk eller ikke kritisk

Accepterede termer: it-systemkritikalitetstype;

 

kunstig intelligens

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: algoritmer der ved at analysere og finde mønstre i data kan identificere den mest hensigtsmæssige løsning

Accepterede termer: AI;

 

kvalitetsannotation

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: annotationer om kvalitet, inklusiv vurderinger, kvalitetscertifikater eller feedback, der kan associeres til datasæt eller deres distributioner

Kilde: Fælles sprog for datakvalitet - Vejledning til deklaration af datasæt med kernedimensioner;https://www.w3.org/TR/vocab-dqv;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#quallityAnnotation
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

kvalitetsmetadata

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: metadata der omhandler kvalitet

 

kvalitetsmåling

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: evaluering af et givent datasæt (eller datasætdistribution) i forhold til en specifik metode

 

kvalitetsramme

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: et antal kvalitetsdimensioner der er udarbejdet med henblik på at udgøre en ramme for kvalitetsbeskrivelse

Accepterede termer: kvalitetsrammeværk;

Kilde: Projektet Fælles sprog for datakvalitet,Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#qualityFramework
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

kvittering

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Dokumentation for de informationer og dokumenter, brugeren har leveret i forberedelse eller kernen.

Kommentar: Når opgavens aktiviteter er gennemført, skal brugeren have en eller flere tilbagemeldinger på, hvordan forløbet er gået, og om resultaterne er modtaget og overtaget.;

 

leksikalsk ressource

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: sprogressource som repræsenterer leksikalsk eller begrebsmæssig viden

Kommentar: Fx ordbøger eller termdatabaser.;

 

logisk datamodel

 

Defineret i: Typer af begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/);

Definition: logisk model som er udarbejdet med henblik på dataudveksling eller lagring af data.

Kommentar: https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/mo...

 

logisk model

 

Defineret i: Typer af begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/);

Definition: model som beskriver, hvilke informationer der indgår i en afgrænset kontekst, og hvordan de hænger sammen

Kommentar: https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/mo...

 

lokale overblik

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: overblik der viser data fra en enkelt myndighed med tilhørende detaljevisning indenfor et meget afgrænset datascope

Eksempel: Visning af overbliksdata i selvbetjeningsløsninger hvor brugeren præsenteres for en opsummering af sagsforløb eller engagement;

Kommentar: Er primært rettet mod virksomhedsområdet;

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/lokaleoverblik
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

løsningsarkitektur

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: beskrivelse af en bestemt forretningsaktivitet, og hvordan informations- og IT-systemer understøtter denne aktivitet

Kommentar: En løsningsarkitektur omfatter typisk et enkelt projekt eller en projektudgivelse, og støtter oversættelsen af krav til en løsningsvision, forretnings- og/eller IT-systemspecifikationer samt en portefølje af implementeringsopgaver.;

 

løsningsarkitekturskabelon

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: skabelon som peger på en række arkitektur- og løsningsbyggeblokke i relation til en afgrænset type løsninger, og kan anvendes som grundlag for løsningsarkitektur

Kommentar: I denne sammenhæng en udvidelse af FDA Rammearkitektur eller EIRA, og en yderligere konkretisering i forhold til en referencearkitektur.;

 

løsningsbyggeblok

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: løsning der opfylder en arkitekturbyggebloks (ABB) specifikation

Accepterede termer: LBB;

 

løsningskontinuum

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: en del af enterprisekontinuum. Et repositorium med genbrugelige løsninger til brug for fremtidige implementeringsbestræbelser.

Kommentar: Indeholder implementeringer af de modsvarende arkitekturbyggeblokke (definitioner og specifikationer) i arkitekturrepositoriet. En begrebsmæssig struktur til at udvikle, implementere og vedligeholde en arkitektur i.;

 

maskinlæring

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: proces der bruger algortimer der muliggør læring fra eksisterende data for at forudsige fremtidige resultater

 

maskinoversættelse

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: oversættelse fra et sprog til et andet foretaget af en computer

Kilde: http://denstoredanske.dk/Sprog;_religion_og_filosofi/Sprog/Datalingvistik_og_sprogteknologi/Maskinovers%C3%A6ttelse;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/MachineTranslation
Anvendt i: Begreber relevante ifm. sprogteknologi.dk (https://data.gov.dk/concept/profile/sprogteknologi-dk-2020-06-16);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

meddelelse

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: formel besked der sendes elektronisk med veldefineret sikkerhed, tillid, integritet og leverancesikkerhed

Accepterede termer: elektronisk meddelelse;

Eksempel: En e-mail sendt via sikker e-mail mellem myndigheder betragtes som ulæselig for andre end modtagerens organisation, men den er ikke garanteret at nå frem.;

 

metadata

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: data der giver information om andre data

 

miljø

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: kontekst der er bestemmende for indstillinger og omstændigheder ift. alle indflydelser på et system

Accepterede termer: systemkontekst, systemmiljø;

 

model

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: en repræsentation af et givet emne af interesse, der giver en forenklet og/eller abstrakt repræsentation af dette

Kommentar: En model karakteriseres således ved at besidde en ægte delmængde af de egenskaber som emnet der modelleres har. En model konstrueres som et middel til at nå et mål. I forbindelse med enterprise arkitektur kan emnet være hele eller en del af virksomheden, og målet er at konstruere ”visninger” der adresserer anliggender hos de enkelte interessenter, dvs. deres synsvinkel i forhold til emnet.;

 

model

 

Defineret i: Typer af begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/);

Definition: objekt der repræsenterer en entitet ved at besidde en ægte delmængde af dens egenskaber

Kommentar: https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/mo...

 

modelkatalog

 

Defineret i: Typer af begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/);

Definition: platform til indsamling og udstilling af begrebsmodeller og logiske modeller der er udarbejdet og/eller kan genbruges i offentligt regi

Accepterede termer: katalog over begrebs- og datamodeller;

Kommentar: https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/mo...

 

modellering

 

Defineret i: Typer af begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/);

Definition: dét at lave en model af noget

Kommentar: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/;

Kilde: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/Modeling
Anvendt i: Begreber relevante ifm. de Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodeller (https://data.gov.dk/concept/profile/modelrules2019-03-05);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

modeltype

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: klassifikation af modeller der har bestemte egenskaber til fælles

 

modtager af elektroniske meddelelser

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: forretningsrolle (person eller organisation), der modtager elektronisk meddelelse

Accepterede termer: modtager;

Eksempel: En borger kan være modtager af en meddelelse sendt via Digital Post;

 

monolingval

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: vedrører, er skrevet på eller foregår på ét sprog

 

multifaktor autentifikation

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: autentifikation hvor der anvendes mindst to autentifikationsfaktorer fra forskellige kategorier

Accepterede termer: flerfaktor autentifikation;

Eksempel: fx noget brugeren ved (kodeord) + noget brugeren har (nøglekort);

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/multifaktorAutenti...
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

myndighedsdomæne

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: Forretningsområde som en myndighed er ansvarlig for

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/myndighedsdomæne
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

målarkitektur

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: Beskrivelse af en fremtidig tilstand af den arkitektur, der udvikles for en organisation

Accepterede termer: TO-BE arkitektur, ønsket arkitektur, fremtidsarkitektur;

Kommentar: Der kan være adskillige sekventielle fremtidige tilstande (transisionsarkitekturer) kan udvikles som en køreplan (roadmap), der viser arkitekturens udvikling hen mod dens måltilstand.;

 

målbillede

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: kortfattet beskrivelse af en målarkitekturs forretningsmæssige værdi og af de forandringer af forretningen, som dens vellykkede implementering vil medføre.

Accepterede termer: arkitekturvision;

 

natursprog

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: naturligt opstået sprog der anvendes af mennesker til at kommunikere med hinanden

Accepterede termer: naturligt sprog;

Kommentar: Modsat kunstige sprog, som fx esperanto eller programmeringssprog.;

 

natursprogsbehandling

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: automatisk datalogisk behandling af naturligt sprog

Accepterede termer: NLP;

 

navnegenkendelse

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: identifikation af navne i løbende tekst

Accepterede termer: ner;

Kommentar: Kan inkluderer klassifkation af typen af navn, fx person-, sted- eller organisationsnavn.;

 

nuværende arkitektur

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: en arkitekturspecifikation som har været formelt reviewet og er enighed om, som derefter tjener som basis for videre udvikling eller ændring og som kun kan ændres gennem formel ændringsstyringsprocedurer eller lignende procedurer som fx konfigurationsstyring.

Accepterede termer: eksisterende arkitektur, AS-IS-arkitektur, baseline-arkitektur;

Kommentar: Kan anvendes om arkitektur og system(er), der er aktuelt eksisterende såvel som planlagt.;

 

nøgleordsanalyse

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: identifikation af de væsentligste indholdsord i en tekst ved statistisk analyse

Accepterede termer: keywordanalyse;

 

objektegenskab

 

Defineret i: Elementer i begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modelelement/);

Definition: egenskab, hvor værdien er et objekt

Kommentar: https://www.w3.org/TR/owl-ref/;

 

ontologi

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: formel beskrivelse af de begreber og sammenhænge inden for et bestent område

 

opdateringsfrekvens

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: hvor ofte noget opdateres

Kilde: Projektet Fælles sprog for datakvalitet,Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#updateFrequency
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

opgavespespektiv

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: grundlæggende FDA-arkitekturperspektiv der har den forretningsmæssige opgaveløsning og leverance som emne

Accepterede termer: opgaver;

Kommentar: Omfatter aktørers og rollers håndtering af forretningsinformation i processer udført i forretningsfunktioner efter forretningsregler og leveret som forretningsservices via en grænseflade.;

 

ordbog

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: leksikalsk opslagsværk der indeholder oplysninger om ord og deres sproglige form og indhold, fx stavning, ordklasse, bøjning, udtale, betydning, brug, synonymer og historie i et sprog eller om ordenes oversættelse til et andet sprog

 

orkestrering

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: Håndtering af samtidige servicekald og sammenstilling af svar til et samlet respons

Accepterede termer: Orkestrer servicekald;

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/orkestrering
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

orkestreringskomponent

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: Applikationskomponent der implementerer funktionalitet beskrevet for orkestreringslaget

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/orkestreringskomponent
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

overbliksdetalje

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: Generisk service der returnerer detaljedata til overblik

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/overbliksdetalje
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

overbliksliste

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: Service der returnerer et sammenstillet overblik eller et overblik indenfor det datadomæne

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/overbliksliste
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

overdragelse

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Del af selvbetjeningsforløb, som faciliterer en sammenkædning mellem to selvbetjeningsforløb, så dette sker forståeligt og operationelt for brugeren.

Kommentar: Overdragelse kan finde sted, når et selvbetjeningsforløb giver anledning til, at der skal løses flere opgaver gennem et eller flere selvbetjeningsforløb, således at forløbene kan kædes sammen i en selvbetjeningskæde.;

 

overdragelsesaftale

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: En organisatorisk specifikation og aftale om, hvordan et selvbetjeningsforløb tilknyttes et efterfølgende selvbetjeningsforløb.

Kommentar: Overdragelsesaftalen indeholder de forretningsmæssige krav, til med hvilke kvaliteter en overdragelse skal finde sted, herunder krav til datasikkerhed.;

 

overdragelses-kontekst

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Den delmængde af en selvbetjeningskontekst, som overdrages ved overdragelse.

Kommentar: Da overdragelse kan ske på tværs af myndigheds- og ressortgrænser, skal der tages stilling til, om kun dele af selvbetjeningskonteksten kan overdrages, og om der skal indhentes samtykke.;

 

overfladeorienteret læring

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: maskinlæring som opnås gennem træning på rådata

Accepterede termer: ikke-superviseret læring;

Kommentar: Står i modsætning til dyb læring (supervised learning).;

 

oversættelseshukommelse

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: database hvor sætninger og deres oversættelse er lagret parvis

 

parallelkorpus

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: korpus bestående af tekster på et sprog som sammenkobles med oversættelser til et andet sprog

 

persondatalog

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: datasamling der beskriver de faktiske, historiske videregivelse af oplysninger i en given datasamling, herunder med hvilken hjemmel, behandlingen er sket

Accepterede termer: log over videregivelse af persondata; persondatalog; log;

Eksempel: MinLog på sundhed.dk dokumenterer hvem der har haft adgang til en persons sundhedsdata;

Kilde: FDA Referencearkitektur for deling af data og dokumenter;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/PersonalDataLog
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (https://data.gov.dk/concept/profile/data-sharing-2018-05-01);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

personoplysninger

 

Defineret i: Databeskyttelse (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-protection/);

Definition: enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet

Accepterede termer: persondata;

Juridisk kilde:(EU) 2016/679;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/data-protection/personalData
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (https://data.gov.dk/concept/profile/data-sharing-2018-05-01);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

produktserie

 

Defineret i: It-systemer (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/);

Definition: serie af relaterede produkter der leverer den samme overordende funktionalitet for brugeren

Accepterede termer: produktlinje;

Eksempel: Acadre, F2, Novax, Prisme, KMD Structura, DokAjour;

 

påmindelse

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: en besked der får modtager til at tænke på en vigtig begivenhed

Accepterede termer: advis; notifikation;

Kommentar: Typisk uden dokumentation af behandling eller beskyttelse jf meddelelse.;

 

rammearkitektur

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: fælles arkitektur i en veldefineret, organisatorisk kontekst

Eksempel: Eksempler: Den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA) og The European Interoperability Architecture (EIA);

Kommentar: En fælles aftalt tilgang til levering af services på en interoperabel måde. Begrænses gerne til nødvendige fællesnævnere med fokus på interoperabilitet. Kan bl.a. omfatte fælles principper, begreber, modeller, specifikationer og løsninger.;

 

referencearkitektur

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: arkitektur som anvendes af et interessefællesskab som en delt og aftalt referencebeskrivelse som kan bruges til at understøtte fællesskabets forretningsformål.

Eksempel: Eksempler: Referencearkitektur for selvbetjening, der er fællesoffentlig og del af den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA), The European Interoperability Reference Architecture (EIRA), der er del af The European Interoperability Architecture (EIA).;

 

referencekorpus

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: korpus der udgør en antaget repræsentativ stikprøve af sproget

 

ressource

 

Defineret i: Elementer i begrebs- og datamodeller (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/modelelement/);

Definition: klassen der omfatter alt: alle andre klasser, alle instanser, alle datatyper og alle egenskaber

Accepterede termer: RDFS-ressource;

Kommentar: https://www.w3.org/TR/rdf-schema/;

 

roadmap

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: En abstrakt plan for forandring af forretningen eller teknologi, typisk gående på tværs af flere fagområder over flere år.

Accepterede termer: overordnet plan, køreplan;

Kommentar: Bruges typisk i udtryk som arkitektur-roadmap, applikationsroadmap, teknologi-roadmap mv.;

 

rå sprogdata

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: sprogdata hvor den sproglige information ikke er bearbejdet, som ikke er grundigt strukturerede, og hvor det heller ikke er muligt at filtrere eller sammensætte teksterne efter bestemte kriterier

 

sammenkædning

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: En teknisk specifikation og funktion, der knytter et selvbetjeningsforløb til et efterfølgende selvbetjeningsforløb.

Kommentar: En sammenkædning specificerer tekniske kvalitetskrav til, hvordan to selvbetjeningsforløb kan knyttes sammen teknisk, således at der kan realiseres en hel eller delvis automatisk overdragelse og igangsætning af næste selvbetjeningsopgave.;

 

sammenstilling

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: Sammenstiling af svar fra underliggende datakilde til et samlet svar

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/sammenstilling
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

self-asserted claim

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: attribut hvis værdi er oplyst af brugeren og som ikke er attesteret eller verificeret

Kommentar: Kan medtages i adgangsbilletten, men det bør fremgå at det ikke er verificeret.;

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/self-assertedClaim
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

selvbetjeningsforløb

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Sammenhængende række af aktiviteter, hvor borgere og virksomheder med en digital brugerflade udfører opgaver i relation til offentlig forvaltning eller virksomhed.

Eksempel: Eksempel: Søge økonomisk friplads til daginstitution;

Kommentar: Et selvbetjeningsforløb består af mindst tre dele: forberedelse, kernen og afrunding. Efter en afrunding kan et selvbetjeningsforløb derudover bestå af en overdragelse til et andet selvbetjeningsforløb.I selvbetjening udfører en bruger opgaver gennem et digitalt interface som fx at ansøge, indberette, indhente information om egne forhold i stedet for, som det var tilfældet tidligere, at løse opgaverne gennem udfyldelse af papirblanketter, indsendelse af breve, telefoniske henvendelser eller personligt fremmøde.Hvor en brugerrejse indebærer gennemførelse af flere selvbetjeningsforløb, som skal kædes sammen, anvendes begrebet ”selvbetjeningskæde”.Alternative termer: offentligt digitalt selvbetjeningsforløb, digitalt selvbetjeningsforløb.;

 

selvbetjeningskontekst

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Alle relevante informationer, som er til stede på et givent tidspunkt i et selvbetjeningsforløb.

Kommentar: Selvbetjeningskonteksten lagres løbende, så selvbetjeningsforløbet kan genoptages, hvis det afbrydes.;

 

selvbetjeningskæde

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Et antal selvbetjeningsforløb, kædet sammen gennem overdragelser, der tilsammen giver en bruger mulighed for at løse opgaver i en given livssituation gennem selvbetjening.

Kommentar: Selvbetjeningskæder kan være sammensat naturligt, fordi kun en udførelse af flere opgaver samlet set løser de opgaver, en bruger har i en given livssituation. Selvbetjeningskæder kan også have en mere tilfældig sammenhæng, hvor resultatet af en opgave åbner nye muligheder for brugeren. Selvbetjeningskæder vil kunne sammenkæde opgaver på tværs af ressortområder.;

 

selvbetjeningsløsning

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: It-løsning, der implementerer et selvbetjeningsforløb eller en del heraf.

Kommentar: Begrebet bruges, når der er fokus på den tekniske løsning. Et selvbetjeningsforløb kan realiseres af en eller flere løsninger, der kan dække forberedelse, kerne og afrudning. De kan være fællesoffentlige, fx som ved bestilling af NemID, eller de kan være domænespecifikke, fx som på sundhed.dk.;

 

semantisk korrekthed

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: korrekthed i form af overensstemmelse mellem indholdet af de data der er registreret og faktiske forhold

Accepterede termer: indholdsmæssig korrekthed;

Kilde: Projektet Fælles sprog for datakvalitet,Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#semanticAccuracy
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

semantisk søgning

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: søgning der forsøger at finde resultatet baseret på betydningen af forespørgslen fremfor at matche en eksakt søgestreng

 

serialisering

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: metode til at konvertere en datastruktur eller et objekt til et format der kan lagres eller sendes i et computermiljø

 

servicegodkendelse

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Accept af, at de interaktive brugerbidrag er i overensstemmelse med brugerens ønsker og behov og dermed accept af de betingelser, hvorunder brugerbidraget er afgivet.

Kommentar: Det kan være en aktivitet i kernen, at brugeren skal bekræfte - llæst information- de oplysninger, der er indtaste- anden information og valg, som brugeren har afgivet - informationer hentet fra andre registre - eller de betingelser (fx Tro og love, samtykker etc.), som afgivelsen af oplysningerne sker under, En servicegodkendelse kan dokumenteres med forskellig styrke og stærkest gennem en digital signering.;

 

sikkerhedsperspektiv

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: grundlæggende FDA-arkitekturperspektiv der har sikkerhed og beskyttelse af data som emne

Accepterede termer: sikkerhed;

Kommentar: Omfatter håndtering af trusler og sikkerhedsrisici. Krav til håndtering af sikkerhed og privatliv, herunder processer og regler (fx sikkerhedspolitikker og kontroller), data (fx datapolitik og sikkerhedsklassifikation) samt relevante tekniske services (fx adgangs- og rettighedsstyring, log, monitorering, cybersikkerhed). Formålet er at sikre fortrolighed, tilgængelighed og integritet.;

 

softwarerobot

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: applikation der automatiserer opgaver der ellers skulle udføres manuelt

Accepterede termer: macro;

 

spamfiltrering

 

Defineret i: Datalogi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/computer-science/);

Definition: automatisk frasortering af uønskede mails

Kommentar: Fx baseret på automatisk emneklassifikation.;

 

spontantale

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: tale der ikke er planlagt eller nedskrevet på forhånd

 

sprogdata

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: data bestående af lagret tekst eller tale

Kommentar: Fx avisartikler, sms'er, manualer, optagelser af samtaler, oplæste tekster.;

 

sprogforståelse

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: uddragelse af betydning fra tekst eller tale i naturligt sprog

 

sprogmodel

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: statistisk model over ord og ordsammensætningers hyppigheder på et givet sprog

 

sprogressource

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: ressource som kan anvendes til at løse en sprogrelateret opgave

Kommentar: Dette er et bredt begreb der dækker alt fra ordbørger og grammatikker til sprogdatasæt og korpora til sprogmodeller og suppertværktøjer med mere. Alt hvad der katalogiseres på sprogteknolgi.dk er fx sprogressourcer.;

 

sprogteknologi

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: teknologi der anvendes til at få computere til at bearbejde tekster eller udsagn på almindeligt menneskeligt sprog

Kommentar: Dvs. teknologier der kan analysere, genkende eller producere naturligt sprog.;

 

sprogteknologisk infrastrukturkomponent

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: sprogressource i form af en genbrugelig komponent med et bestemt sprogteknologisk anvendelsesformål

 

sprogteknologisk softwareløsning

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: sprogressource i form af en endelig sprogløsning der er målrettet slutbrugeren

Kommentar: Fx en talegenkender eller en chatrobot.;

 

sprogteknologisk supportværktøj

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: værktøj, der understøtter indsamling og forarbejdning af sprogdata

Kommentar: Fx anonymisering, opmærkning eller analyse af indsamlet data.;

 

sprogteknologisk værktøj og teknologi

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: samlebegreb for sprogteknologiske supportværktøjer og infrastrukturkomponenter

 

sprogvalg

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Valg af sprog, der læses, skrives eller tales på.

Kommentar: Her vælges det sprog, som selvbetjeningsforløbet vil blive formidlet i. Ønsker man at adressere brugerne ud fra deres profiler, kan der vælges mellem forskellige persona, som man har defineret.;

 

stemningsanalyse

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: analyse af det emotionelle indhold i tekst og tale

Accepterede termer: sentimentanalyse;

 

strategiperspektiv

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: grundlæggende FDA-arkitekturperspektiv der har ønskede fremtidige tilstande som emne

Accepterede termer: strategi;

Kommentar: Omfatter visioner, strategiske kapabiliteter (evner) som skal realiseres., udfordringer og principper som skal iagttages, målarkitektur (resumé) og migrationsstrategi med aftalte skridt på vejen (plateauer).;

 

styringsperspektiv

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: grundlæggende FDA-arkitekturperspektiv der har styring som emne

Accepterede termer: styring;

Kommentar: Omfatter interessenter, drivere, , den politiske og organisatoriske kontekst for beslutninger og ansvar i forhold til løsningens udvikling og drift, overordnede mål og gevinster som skal realiseres, aftalte indsatser, programmer, projekter, fora, processer og procedurer til styring samt dokumentation, der håndterer eller understøtter dette.;

 

svar

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: meddelelse dannet af dataservice som besvarer en forespørgsel

Accepterede termer: respons;

 

syntaktisk korrekthed

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: korrekthed i form af at data overholder syntaktiske regler herunder regler for retstavning og strukturregler for anvendte formater

Accepterede termer: formmæssig korrekthed;

Kilde: Projektet Fælles sprog for datakvalitet,Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#syntacticAccuracy
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

systemdokumentation

 

Defineret i: It-systemer (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/);

Definition: skriftligt materiale der redegør for et bestemt aspekt af it-systemet, herunder forretningskrav, funktionalitet, arkitektur, drift, vedligeholdelse og anvendelse

Eksempel: dokument der beskriver kravene, funktionaliteten, arkitekturen, anvendelsen, driften eller vedligeholdelsen af et it-system;

 

talegenkendelse

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: automatisk genkendelse og omsætning til maskinlæsbar skrift af sproglyde i sammenhængende tale

Kommentar: Man konverterer typisk tale til skreven tekst .;

 

talesyntese

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: frembringelse af kunstig tale vha. elektronisk og elektro-akustisk teknik

Kommentar: Man konverterer typisk skreven tekst til tale.;

 

taleteknologi

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: teknologi der anvendes ved en computers bearbejdning af talesignaler og tekst med det formål automatisk dels at genkende og forstå tale, talegenkendelse, dels at danne computerskabt tale, talesyntese

Kilde: http://denstoredanske.dk/It;_teknik_og_naturvidenskab/Elektronik;_teletrafik_og_kommunikation/Kommunikationsteori_og_teletrafikteori/taleteknologi;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/SpeechTechnology
Anvendt i: Begreber relevante ifm. sprogteknologi.dk (https://data.gov.dk/concept/profile/sprogteknologi-dk-2020-06-16);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

tale-til-tekst-løsning

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: løsning som er i stand til at registrere menneskelig tale og genkende de sagte ord

Accepterede termer: talegenkendelses-løsning;

 

teknologiarkitektur

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: En beskrivelse af strukturen af og samspillet mellem teknologiservices og teknologikomponenter

 

tekstanalyse

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: analyse af tekst med henblik på at forstå dennes indhold

Kommentar: Formålet kan fx være at emneklassificere teksten, udtrække et resume eller stemningsanalyse.;

 

tekstforslag

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: funktion hvor et system giver forslag til, hvilket ord eller tekststykke brugeren ønsker at skrive

Accepterede termer: tekstforudsigelse;

Kommentar: Anvendes fx i tastaturprogrammer til mobiltelefoner og i oversættelseshukommelser.;

 

tekstresumering

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: processen hvorved der skabes en kort oversigt over hovedtræk i fx en sag, noget sagt eller noget skrevet

Accepterede termer: tekstsammenfatning;

 

tekst-til-tale-løsning

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: løsning som sætter en computer i stand til at efterligne et talende menneske

Accepterede termer: talesynteseløsning;

 

term

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: ord eller udtryk med en fastlagt teknisk definition, brugt som betegnelse for et fagligt begreb

Accepterede termer: fagudtryk;

 

termbase

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: database over fagord og deres betydning og anvendelse

Accepterede termer: termbank;

 

termekstraktion

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: identifikation og ekstraktion af termer fra løbende tekst

Accepterede termer: termudtræk;

 

tillidspolitik

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: politik der beskriver anvendelse af eksterne parter i forbindelse med brugerstyring

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/tillidspolitik
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

tillidstjeneste

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: tjeneste der udfører betroede funktioner der understøtter brugerstyring i forretningstjenester

Kommentar: Tillidstjeneste kan være kvalificerede tillidstjenester, hvis de opfylder krav fra eIDAS-forordningen (se også NSIS-standarden). eIDAS-forordningen definerer tillidstjeneste som "en elektronisk tjeneste, der normalt udføres mod betaling, og som består af: a)generering, kontrol og validering af elektroniske signaturer, elektroniske segl eller elektroniske tidsstempler, elektroniske registrerede leveringstjenester og certifikater relateret til disse tjenester, eller b)generering, kontrol og validering af certifikater for webstedsautentifikation, eller c)bevaring af elektroniske signaturer, segl eller certifikater relateret til disse tjenester" Denne definition er fravalgt da betalingsaspektet ikke er relevant for definitionen og definitionen desuden ikke er dækkende;

 

tokeniser

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: program der forbereder en tekst til videre behandling ved at identificere tegnsekvenser som ord

Accepterede termer: tokeniseringsprogram; ordidentifikation;

Kommentar: En token er en instans af en tegnsekvens i et bestemt dokument der sammenstillet kan behandles som en semantisk enhed - ofte betegnet ord eller termer.;

 

transitionsarkitektur

 

Defineret i: Digital arkitektur (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/);

Definition: En formel beskrivelse af arkitekturens tilstand på et tidspunkt der er arkitektonisk væsentligt.

Accepterede termer: transition-arkitektur;

Kommentar: En eller flere transitionsarkitekturer kan bruges til at beskrive udviklingen over tid fra den nuværende arkitektur til målarkitekturen.;

 

transskription

 

Defineret i: Sprogteknologi (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/language-technology/);

Definition: tekstuel gengivelse af udtalte ord eller sammenhængende tale

Kommentar: Transskription kan i andre sammenhænge også bruges generelt om overførsel fra ét tegnsystem til et andet;

 

tværgående overblik

 

Defineret i: Digitalt overblik (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/);

Definition: Visning af information vedrørende den enkelte borgers og virksomheds anliggender med det offentlige, som er konkret, relevant og overbliksskabende for den enkelte borger eller virksomhed

Kilde: FDA Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/digitaltoverblik/tværgåendeoverblik
Anvendt i: Begreber relevante ifm. Digitalt overblik (https://data.gov.dk/concept/profile/digitaltoverblik-2019-10-10);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

udviklingstype

 

Defineret i: It-systemer (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/);

Definition: klassifikation efter hvorledes et it-system er blevet anskaffet, herunder om det er udviklet i egen organisation, bestillingsudviklet (fx ved udbud) eller er anskaffet som et kommercielt (Commercial-of-the-shelf, COTS) eller open source standardsystem.

 

UML navngivet element

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: UML-element i en UML-model som kan gives en betegnelse

Accepterede termer: navngivet element;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-association

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: UML-element som anvendes til at relatere klasser til hinanden

Accepterede termer: association;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-associationsende

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: UML-element som anvendes til at beskrive de af en klasses egenskaber som har et udfaldsrum, der er et (forretnings)objekt

Accepterede termer: associationsende, associationsrolle;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-attribut

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: UML-element som anvendes til at beskrive de af en klasses egenskaber som har et udfaldsrum, der er en værdi

Accepterede termer: attribut;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-diagram

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: repræsentation af hele eller dele af en UML-model, hvor hvert grafisk symbol repræsenterer elementer i UML-modellen

Accepterede termer: diagram;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-egenskab

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: egenskab som udtrykkes enten som en UML-associationsende eller UML-attribut

Accepterede termer: egenskab;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-element

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: element som indgår i en UML-model

Accepterede termer: element;

URI: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/UMLElement
Anvendt i: Begreber relevante ifm. de Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodeller (https://data.gov.dk/concept/profile/modelrules2019-03-05);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

UML-generalisering

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: UML-element som anvendes til at relatere en underordnet klasse til en overordnet klasse

Accepterede termer: generalisering; ISA-relation; nedarvningsrelation;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-instansspecifikation

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: specifikation som anvendes til at repræsentere instanser af klasser i en UML-model

Accepterede termer: instanspecifikation;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-klasse

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: UML-element som anvendes til at beskrive en mængde af objekter

Accepterede termer: klasse;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF;

 

UML-klasse- og objektdiagram

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: et UML-diagram hvor der indgår både klasser og objekter

Accepterede termer: klasse- og objektdiagram;

URI: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/UMLclassAndObjectDia...
Anvendt i: Begreber relevante ifm. de Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodeller (https://data.gov.dk/concept/profile/modelrules2019-03-05);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

UML-klassediagram

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: UML-diagram hvor de primære symboler er klasser

Accepterede termer: klassediagram;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-komposition

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: associationsende som indikerer at det ene element tilhører det andet og ikke kan eksistere uden dette

Accepterede termer: komposition;

URI: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/UMLComposition
Anvendt i: Begreber relevante ifm. de Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodeller (https://data.gov.dk/concept/profile/modelrules2019-03-05);
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

UML-model

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: model som består af UML-elementer, herunder pakker, klasser og associationer

Accepterede termer: model;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF;

 

UML-multiplicitet

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: begrænsning på antallet af forekomster af de pågældende UML-elementers deltagelse i en association ved angivelse af øvre og nedre grænseværdi

Accepterede termer: multiplicitet; kardinalitet;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-navn

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: betegnelse som navngiver et konkret UML-element

Accepterede termer: UML-elementnavn;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-objekt

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: UML-element som anvendes til at beskrive en konkret forekomst af noget (instansspecifikation)

Accepterede termer: objekt;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-pakke

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: UML-element som kan indeholde andre UML-elementer, og som karakteriserer disse i sammenhæng

Accepterede termer: modelpakke;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-profil

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: forhåndsdefineret sæt af stereotyper og tag-definitioner som tilsammen specialiserer UML til en bestemt anvendelse

Accepterede termer: profil;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-profilfil

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: XML-dokument (xmi) der implementerer en UML-profil til anvendelse i et UML-modelleringsværktøj

Accepterede termer: profilfil;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-stereotype

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: udvidelse af specifikationen af et UML-element, som specificerer dens anvendelse til en bestemt betydning og kontekst

Accepterede termer: stereotype;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-tag

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: udvidelse af specifikationen af et UML-element ved tilføjelse af egenskaber ved UML-modelelementer

Accepterede termer: tag, tag definition;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-tagged value

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: værdi for egenskab (tag) som tilknyttes et modelelement

Accepterede termer: tagged value;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

UML-tilknytningsklasse

 

Defineret i: UML-klassediagram (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/uml-diagram/static/);

Definition: UML-element som er både en klasse og en association og som karakteriserer selve relationen mellem to klasser

Accepterede termer: UML-associationsklasse;

Kommentar: http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/;

 

verified claim

 

Defineret i: Bruger- og adgangsstyring (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/);

Definition: attribut hvis værdi er attesteret af en attributtjeneste som indestår for korrektheden

Kilde: Fællesoffentlig referencearkitektur for brugerstyring;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/verifiedClaim
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);

 

 

videre forløb

 

Defineret i: Digital selvbetjening (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/digital-selfservice/);

Definition: Del af afrunding, som beskriver, hvad brugeren kan forvente og skal gøre i den videre behandling af sagen.

Kommentar: Del af afrundingen, der i tekst, tegninger, billeder eller videoer beskriver for brugeren, hvad der sker som resultat af brugerens bidrag. Her beskrives fx, hvem den ansvarlige myndighed er, hvad brugeren skal gøre, hvad myndigheden gør, og hvilke tidsforløb brugeren kan forvente.;

 

videregivelse af data

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: forretningsfunktion hvorved data overføres ud af organisation

Accepterede termer: deling af data; datadeling;

Eksempel: sende meddelelse indeholdende sagsoplysninger; Sundhedsdatastyrelsen videregiver medicinoplysninger fra Fælles Medicinkort til SOSU assistenter i Ålborg Kommune.;

 

videregivelse på forespørgsel

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: integrationsmønster hvor data videregives af dataansvarlig på forespørgsel på anvenders initiativ

 

videregivelse ved meddelelse

 

Defineret i: Deling af data og dokumenter (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/data-sharing/);

Definition: integrationsmønster hvor data videregives ved meddelelse af dataansvarlig på dennes initiativ

 

væsentlig forventet anvendelse

 

Defineret i: Datakvalitet (Namespace: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#);

Definition: anvendelse som der er et betydeligt potentiale i at begynde eller forsætte med at anvende datasættet til

Kilde: Projektet Fælles sprog for datakvalitet,Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020;
URI: https://data.gov.dk/concept/core/dataQuality#significantExpectedUsage
Anvendt i: FDA Begreber (https://data.gov.dk/concept/profile/FDA-concepts-2021-03-05);