OIO Specifikation af model for Klassifikation

Body: 

Specifikation af Model for Klassifikation Version 2.0

Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres der fra standarden i andre publikationer til offentligheden, skal der angives korrekt kildehenvisning.

Standarden er udarbejdet af en arbejdsgruppe under OIO-udvalget for sagsog dokumentområdet.

Version 1.2 er udarbejdet i regi af Den fællesoffentlige Styregruppe for Sag og Dokument.

Version 2.0 er udarbejdet i regi af den fællesoffentlige Styregruppe for Data og Arkitektur.

Arkitektur.digst.dk

Indledning

Formål med Klassifikationsmodellen

Nærværende dokument specificerer Klassifikationsmodellen, som er en informationsmodel for Klassifikationer. Klassifikationer (eller klassifikationssystemer) dækker over ordnede videnssystemer, som kan anvendes til emnemæssig opmærkning.

FORM (den Fællesoffentlige Reference Model) (se [FORM] og KL’s Emnesystematik (KLE, se [KLE]) er eksempler på klassifikationer, der kan beskrives af Klassifikationsmodellen. I praksis vil al slags systematisk klassifikation med en eller flere facetter (gruppe af begreber tilhørende samme kategori) kunne beskrives med Klassifikationsmodellen, herunder kontoplaner, uddannelseskategorier, kompetencemodeller, sundhedsfaglige klassifikationssystemer osv.

Formålet med Klassifikationsmodellen er, at den skal kunne give en ensartet beskrivelse af forskellige klassifikationssystemer med tilhørende oplysninger, samt kunne tilføre klassemærker eller journalnøgler (entries fra klassifikationssystemer/journalplaner beregnet til opmærkning) til andre modeller som fx Sagsmodellen, Dokumentmodellen og Organisationsmodellen.

Ændringer siden version 1.1

Klassifikationsmodellen er en revision af “Specifikation af serviceinterface for Klassifikation. Version 1.1” (OIO Klassifikation 1.1). Klassifikationsmodellen er udarbejdet som en del af en samlet revision af specifikationerne, som samlet set omtales standarderne for OIO Sag og Dokument:

 • Specifikation af serviceinterface for Dokument, Version 1.1.1 (OIO Dokument).
 • Specifikation af serviceinterface for Organisation, Version 1.1 (OIO Organisation).
 • Specifikation af serviceinterface for Klassifikation, Version 1.1 (OIO Klassifikation).
 • Specifikation af serviceinterface for Sag, Version 1.2 (OIO Sag).
 • Specifikation af serviceinterface for Arkivstruktur, Version 1.1 (OIO Arkiv).
 • Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet, Version 1.1 (OIO Generelle egenskaber).

OIO Arkiv har ingen kendte implementeringer. Endvidere har ingen af de adspurgte interessenter udtrykt et forretningsbehov for at tage den i anvendelse. Specifikationen revideres derfor ikke, men afpubliceres og udgår som standard.

OIO Generelle egenskaber indeholder specifikke krav til udstilling af data i webservices. Erfaringerne fra implementering af standarderne er, at de generelle egenskaber er svære at forstå og kommunikere. Det kan give anledning til misforståelser mellem kravstillere og udviklere. Specifikationen revideres derfor ikke, men afpubliceres og udgår som standard. 

OIO Generelle egenskaber udgår. Derfor kan Klassifikationsmodellen stå alene i forhold til forståelsen af modellens forretningsobjekter. I hver af de opdaterede specifikationer er der indført et afsnit om egenskaber for modellen. Her findes beskrivelse af modelnotation, forretningsobjekter, unik identifikation, attributter og relationer anvendt i Klassifikationsmodellen. Denne beskrivelse er ens for de fire opdaterede standarder.

Egenskaber for Klassifikationsmodellen

Klassifikationsmodellen er en informationsmodel, der giver en grafisk og tekstuel beskrivelse af Klassifikation (jf. [GODPRAKSIS]). I beskrivelsen er anvendt en række modelelementtyper:

 • Som notation er anvendt UML klassediagram til beskrivelse af Klassifikationsmodellen.
 • UML-pakker er anvendt med henblik på sammenhæng og genbrug af modelelementer på tværs af modeller.
 • Forretningsobjekter er i Klassifikationsmodellen repræsenteret af en UML-klasse. 
 • Universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekterne i Klassifikationsmodellen er obligatorisk. 
 • Attributter beskriver informationsindholdet i Klassifikationsmodellen.
 • Relationer repræsenterer de strukturelle sammenhænge mellem forretningsobjekter i Klassifikationsmodellen. 

Modelelementtyperne og brugen af dem i Klassifikationsmodellen er forklaret yderligere i de følgende afsnit. 

Diagrammer

UML klassediagram udgør rammen for beskrivelse af

Klassifikationssmodellen og forretningsobjekterne, der indgår heri, og deres relationer. Formålet med diagrammet er visuelt at kommunikere de forskellige metadata, der indgår i beskrivelsen af klassifikationer. Diagrammet forklares uddybende i den medfølgende tekst.

Som en visuel hjælp til forståelsen af diagrammet benyttes i diagrammerne elementer, som ikke indgår i et normalt UML Klassediagram. Farvemarkering benyttes til at indikere, hvilke forretningsobjekter der defineres i modellen (grå), og hvilke der er eksternt definerede (blå). 

Alle forretningsobjekter, attributter og relationer defineres og beskrives i afsnittene efter diagrammet. 

Forretningsobjekter

Et forretningsobjekt er i UML Klassediagrammet repræsenteret af en UML Klasse. 

Forretningsobjekterne i Klassifikationsmodellen er beskrevet som vist i tabellen nedenfor:

Tabel 1 Forretningsobjekter i Klassifikationsmodellen

Forretningsobjekt Navn

Definition

Beskrivelse

Entydigt klassenavn for det forretningsmæssige begreb.

En kort og præcis definition.

Uddybende beskrivelse og eksemplificering af forretningsobjektet. 

Universelt Unik, persistent identifikation af forretningsobjekter

Universelt unik, persistent identifikation er obligatorisk for forretningsobjekterne i Klassifikationsmodellen. Unik identifikation er beskrevet igennem attributten ID og bør være af typen http-URI.  

Http-URI anvendes bl.a. af Grunddataprogrammet og i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016 – 2020. I retningslinjerne for stabile URI’er er beskrevet, hvordan eksisterende identifikatorer som fx UUID og URN kan genbruges med brug af http-URI (se [HTTPURI]).

UUID (Universal Unique IDentifier jf. [RFC4122]) kan anvendes i konstruktionen af http-URI for forretningsobjekterne i Klassifikationsmodellen. Egenskaberne ved UUID garanterer, at identifikatoren er universelt unik. 

Eksempel på UUID:

91aa87da-9f06-11e7-abc4-cec278b6b50a

Eksempel på repræsentation af UUID i http-URI-form:

https://data.gov.dk/id/thing/91aa87da-9f06-11e7-abc4cec278b6b50a/  

Http-URI’en bør konstrueres, så det kan resolveres, hvilken objekttype en UUID er identifikator for, fx om det er OrgEnhed, Dokument, Sag mv. Eksempelvis en http-URI for et klassifikationssystem:

https://data.gov.dk/id/classification/classification/kle/91aa87da-9f0611e7-abc4-cec278b6b50a

Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at anvende en anden identifikator end UUID i konstruktion af http-URI. For klassifikationssystemer kan det være hensigtsmæssigt at have læsbare http-URI’er, hvor klassen kan læses ud fra identifikatoren. I retningslinjerne for stabile http-URIer (se [HTTPURII] er også anvist, hvordan en http-URI i så fald kan konstrueres: 

Eksempel med emneklassen 27.34.02 i klassifikationssystemet KLE som identifikator, der indgår i konstruktion af http-URI:

https://data.gov.dk/id/classification/kle/emne#27.34.02  

Eksempel med registreringsnummeret VZ26979 på køretøj som identifikator, der indgår i konstruktion af http-URI: 

https://data.gov.dk/id/vehicle/registration#VZ26979  

I tabellen nedenfor er vist, hvordan kravet om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter er beskrevet i modellen:

Tabel 2 Universelt unik identfikation af objekter i Klassifikationsmodellen

Betegnelse

Beskrivelse

Udfaldsrum

ID

Forretningsobjektets universelt unikke, persistente identifikator.

Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis:

https://data.gov.dk/id/classification/KLE/emne#27.34.02

Se også nærmere beskrivelse i afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter.

Http-URI

Attributter

Klassifikationsmodellens informationsindhold for de respektive forretningsobjekter er repræsenteret af attributter. 

Attributter i Klassifikationsmodellen er beskrevet som vist i tabellen nedenfor:

Tabel 3 Beskrivelse af attributter i Klassifikationsmodellen

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

Regel for udfyldelse

Entydig navngivning af attributten inden for det enkelte forretningsobjekt.

Den forretningsmæssige definition af attributten samt kort beskrivelse af dens anvendelse.

Hvis attributten har et udfaldsrum, som ikke er givet i datatypen, beskrives det også her.

Angivelse af navn på datatype for attributten.

Beskrivelse af de regler for anvendelse, der gælder for attributten, fx om den er obligatorisk. 

Beskrivelsen af attributter kan være yderligere uddybet og eksemplificeret i afsnittet ”Beskrivelser af attributter”, som følger efter tabellerne for attributter på forretningsobjekterne i Klassifikationsmodellen. 

Datatyper 

Klassifikationsmodellen skal kunne anvendes som udgangspunkt for transformation af modellens beskrivelse af forretningsdomænets indhold til konkrete datarepræsentationer, som kan udveksles mellem it-systemer. 

Datatyperne præciserer modellens beskrivelser som udgangspunkt for transformation til datarepræsentationer. 

Tabel 4 Beskrivelse af datatyper

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype grundlag

Restriktioner

Navnet på datatypen.

Beskrivelse af datatypen.

Angivelse af det konkrete datatype grundlag med anvendelse af XSDdatatyperne jf. [XSD].

Eventuelle restriktioner eller mønstre for datatypen.

I tabellen nedenfor er beskrevet de anvendte datatyper i Klassifikationsmodellen:

Tabel 5 Datatyper i Klassifikationsmodellen

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype grundlag

Restriktioner

Tekst

Tekststreng.

xsd:string

 

Tekst(enumeration)

Tekststreng med begrænsning i form af en kodeliste.

xsd:string

enumeration

Heltal

Helt tal uden decimaler.

xsd:integer

 

Http-URI

For uddybende forklaring, se afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter i Klassifikationsmodellen.

xsd:string

jf. [HTTPURI]

Dato

Dato uden tid

xsd:date

YYYY-MM-DD

Dato og tidspunkt

Præcis angivelse af dato og tid inkl. tidszone.

xsd:dateTime

YYYY-MMDDThh: mm:ss.sssTZD

Boolean

 

xsd:boolean

 

Mulighed for tilpasning af attributters udfaldsrum

Klassifikationsmodellen rummer attributter, hvor udfaldsrummet er angivet med brug af datatypen Tekst(enumeration). 

Ved anvendelse af Klassifikationsmodellen vil der opstå behov for at udvide de pågældende udfaldsrum i forhold til den konkrete forretningsmæssige anvendelsessituation. I de tilfælde kan udfaldsrummet tilpasses på en af følgende måder:

 • Udarbejde en ny enumeration med det nye udfaldsrum på attributten.
 • Udarbejde klassifikation til at rumme det nye udfaldsrum. De konkrete værdier udtrykkes som Klasser i Klassifikationen. Fra forretningsobjektet i Klassifikationssmodellen tilføjes i modellen en relation til Klassifikationen, hvor Klasserne er udtrykt.

Ved tilpasning af udfaldsrum for attributværdier må gerne tilføjes, men ikke fjernes, værdier fra udfaldsrummet.

Relationer

Relationer i Klassifikationsmodellen er vist i diagrammer med betegnelse på relationen og kardinalitet på det forretningsobjekt, som relationen peger på. 

Relationer er beskrevet som vist i tabellen nedenfor:

Tabel 6 Beskrivelse af relationer i Klassifikationsmodellen

Betegnelse

Beskrivelse

Relateret objekt

Kardinalitet

Et beskrivende navn på relationen.

En kort og præcis definition på relationen.

Det forretningsobjekt relationen peger på.

Angiver rammerne for relationen.

Beskrivelsen af relationer kan være yderligere uddybet og eksemplificeret i afsnittet ”Beskrivelser af relationer”, som følger efter tabellerne. 

Virkning

Virkning angiver de tidsperioder, hvori forretningsobjektet har virkning. 

Virkning skal angives i Klassifikationsmodellen, hvor der er forretningsmæssigt behov for at udtrykke en virkningsperiode. 

Virkning er i Klassifikationsmodellen beskrevet som vist i tabellen nedenfor:

Tabel 7 Beskrivelse af virkning

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

VirkningFra

Angivelse af tidspunkt for virkningsperiodes start.

Dato

VirkningTil

Angivelse af tidspunkt for virkningsperiodes slut.

Dato

Ved angivelse af tid i fra/til intervaller, angives intervallerne lukkede i starten og åbne i enden (inclusive/exclusive). Eksempelvis VirkningFra Dato 2018-01-01, er inkluderet (inclusive) i virkningsperioden. VirkningTil Dato, fx 2018-02-01 er ikke inkluderet (exclusive) i virkningsperioden.  

Klassifikationsmodellen

Formålet med Klassifikationsmodellen er at give en ensartet ramme for beskrivelse af klassifikationssystemer. Klassifikationsmodellen beskrives igennem:

 • Introduktion til klassifikationsbegrebet.
 • Diagram for Klassifikationsmodellen.
 • Beskrivelse af forretningsobjekter, attributter og relationer i Klassifikationsmodellen.

De enkelte punkter uddybes i de følgende afsnit.

Klassifikationsbegrebet

Klassifikation er en facetplan, idet Klassifikation også skal kunne indeholde facetsystemer som KLE og FORM.

En facetplan er en emnebaseret registreringssystematik. For statslige myndigheder er det obligatorisk at anvende en registreringssystematik, som er dækkende for emneområdet i deres it-systemer med dokumenter (Se [CIR9290]).

En facetplan består typisk af et antal parallelle lister, der hver især repræsenterer et bestemt aspekt af sager og objekters indhold. Se følgende figur, der med udgangspunkt i KLE illustrerer, hvordan klassifikationssystemer udgøres af én til flere facetter:

Figur 1 viser klassifikationssystem bygget op af facetter
Figur 1 Klassifikationssystem bygget op af facetter

Facetplaner er typisk opbygget på den måde, at hele klassifikationssystemet er opdelt i et til flere separate facetter, som udgør forskellige systematikker. Facetplaner opfattes normalt som en kombination af flere facetter. Ved anvendelse af klassifikationssystemet til opmærkning, fx af en sag, kombineres klasser fra de separate facetter.

Eksempelvis rummer klassifikationssystemet KL Emnesystematik (KLE) to facetter som vist i Figur 1 ovenfor: Emneplanen (som tager udgangspunkt i opgaver), og handlingsfacetplanen (som tager udgangspunkt i den administrative handling). Hvis en kommune vil bruge KLE til opmærkning af en sag om klage over hjemmehjælp, anvendes klasser fra begge facetter. Emnet opmærkes med en klasse fra facetten emneplan, 27.36.04 ’Personlig og praktisk hjælp’. Den administrative handling, altså at det er en klagesag, opmærkes med en klasse fra facetten handlingsfacetplan, K02 ’Klage’. 

Klassifikations centrale dele udgøres således af klassifikationssystemer (fx KLE eller FORM), som hver kan indeholde én til flere facetter. Hver facet indeholder klasser (emner), sideordnet eller i hierarkier, som anvendes i den konkrete opmærkning af sager og øvrige forretningsobjekter. Klasser udgør de centrale elementer i klassifikationssystemer. 

Figur 2 nedenfor viser med udgangspunkt i KLE et eksempel på, hvordan en klassifikation er bygget op med et hierarki af klasser, Facet og Klassifikation: 

Figur 2 viser et eksempel på opbygning af facetplan med Klassifikation
Figur 2 Eksempel på opbygning af facetplan med Klassifikation

Klassifikationen er KLE, og her er illustreret, hvordan emneplanen er en Facet. KLE er en taksonomi med hierarkisk ordnede Klasser i Hovedgruppe, Gruppe og Emne. Hierarkiet repræsenteres via Overordnet relationen imellem klasserne. 

Klassifikation kan også bruges til at beskrive mere enkle klassifikationssystemer som fx simple lister af værdier. 

Diagram for Klassifikationsmodellen

I figuren nedenfor er vist diagram for Klassifikationsmodellen:

Figur 3 viser diagram for Klassifikationsmodellen
Figur 3 Diagram for Klassifikationsmodellen

Klassifikationsmodellen beskriver de objekter, der hver især og igennem deres relationer til eksterne objekter udgør det nødvendige grundlag for beskrivelsen af en Klassifikation. 

Forretningsobjekter i Klassifikationsmodellen

I Klassifikationsmodellen indgår følgende typer af forretningsobjekter:

 • Centrale forretningsobjekter, som er defineret og ejet af Klassifikationsmodellen. 
 • Forretningsobjekter, som detaljerer beskrivelsen af det centrale forretningsobjekt (hjælpeobjekter).
 • Eksterne forretningsobjekter, som er defineret og ejet af andre modeller

De forskellige forretningsobjekttyper forklares nærmere i de følgende afsnit. 

Centrale Forretningsobjekter

De centrale forretningsobjekter i Klassifikationsmodellen er defineret i tabellen nedenfor:

Tabel 8 Centrale forretningsobjekter i Klassifikationsmodellen

Betegnelse

Beskrivelse

Klassifikation

Klassifikation beskriver en ordning af genstande, begreber eller emner i grupper, således at grupperne udgør en samlet struktur.

Strukturen giver udtryk for relationerne mellem grupperne.

Facet

Facet beskriver en systematik, hvori de indgående klasser har en eller flere egenskaber til fælles. 

Klasse

Klasse er en mængde, hvori de indgående objekter har en eller flere egenskaber til fælles. Et klassifikationssystem udgøres af klasser

Hjælpeobjekter

Søgeord er et hjælpeobjekt til beskrivelse af klasserne i Klassifikationsmodellen.

Hjælpeobjekterne i Klassifikationsmodellen er beskrevet i tabellen nedenfor:

Tabel 9 Hjælpeobjekter i Klassifikationsmodellen

Forretningsobjekt Navn

Definition

Beskrivelse

Søgeord

Søgeord er termer, som efter opslag og søgning skal lede ind til de rette klasser i Klassifikation.

Søgeord kan bruges til at hjælpe brugerne af et klassifikationssystem med at finde de rigtige klasser ved hjælp af andre termer end klassens titel.

Der kan være mange søgeord til en klasse.

Eksternt definerede forretningsobjekter

Som en visuel hjælp til forståelse af diagrammet for Klassifikationsmodellen er de eksternt definerede forretningsobjekter i Figur 4 ovenfor vist med blå farve.

De eksternt definerede forretningsobjekter i Klassifikationsmodellen er beskrevet i tabellen nedenfor:

Tabel 10 Eksternt definerede forretningsobjekter i Klassifikationsmodellen

Betegnelse

Definition

Ekstern model

Beskrivelse

Organisation

En organisation er en anerkendt juridisk enhed med rettigheder og ansvar. 

[ORG]

Eksempler på organisationer er myndigheder (fx et ministerium, en styrelse, en kommune) eller virksomheder.

OrgEnhed

OrgEnhed er som enhed en del af en Organisation og har kun fuld anerkendelse i forbindelse med denne.

[ORG]

Forretningsobjektet OrgEnhed giver struktur på organisationen og anvendes til at opbygge organisationshierarkier. 

OrgEnheder kan spænde fra mindre enheder, som fx teams eller grupper, til store og komplekse enheder, som indeholder andre enheder. 

Eksempler på OrgEnheder er afdelinger, sektioner, kontorer, udvalg, projektgrupper, styregrupper, klasser, hold og lignende.

Retskilde

Er en kilde, som giver svar på, hvad der er ret. 

[ELI]

Rummer henvisning til den lov og eventuelt §, som en bestemt opgave udføres i henhold til. Omfatter også bekendtgørelse, cirkulære og andre centralt fastsatte regler, der regulerer opgaven.

KLE og FORM har henvisninger til de retskilder, der er grundlag for de opgaver, som er beskrevet i taksonomierne. 

Klassifikation

Klassifikationssystem, eller blot klassifikation, er en systematik bestående af en eller flere facetter. Man kan referere til klassifikation med en entydig ID og dermed relatere til en bestemt systematik.

Klassifikationsmodellen kan understøtte anvendelse af flere klassifikationer, og med den entydige ID kan man skelne mellem disse.

Figur 4 viser diagram for forretningsobjektet Klassifikation
Figur 4 Diagram for forretningsobjektet Klassifikation

Attributter

Klassifikation har følgende attributter:

Tabel 11 Attributter for forretningsobjektet Klassifikation

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

Regel for udfyldelse

ID

Forretningsobjektets universelt unikke, persistente identifikator.

Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis:

https://data.gov.dk/id/classification/KLE/emne#27.34.02

Se også nærmere beskrivelse i afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter.  

Http-URI

Obligatorisk

Kaldenavn

Betegnelse for klassifikationssystem – Officiel - i forbindelse med anvendelse af standard klassifikationssystem fra en klassifikationssystemleverandør.

Kaldenavn er også klassifikationssystemets brugervendte nøgle.

Tekst

Obligatorisk

Beskrivelse

Uddybende beskrivelse af klassifikationssystem.

Tekst

Ikkeobligatorisk

Version

Versionsangivelse af klassifikationssystem.

Tekst

Ikkeobligatorisk

PubliceretIndikator

 

Boolean

Obligatorisk

Ophavsret

Angivelse af evt. ophavsret for klassifikationssystem.

Klassifikationssystemer fra eksterne leverandører kan have ophavsretslige bindinger, som skal respekteres.

Tekst

Ikkeobligatorisk

VirkningFra

Angivelse af dato hvor klassifikationssystemet har virkning fra.

Dato

Ikkeobligatorisk

VirkningTil

Angivelse af dato hvor klassifikationssystemet har virkning til

Dato

Ikkeobligatorisk

Relationer

Klassifikation har følgende relationer:

Tabel 12 Relationer fra Klassifikation

Betegnelse

Beskrivelse

Objekttype

Kardinalitet

Ejer

Angiver den organisation, som objektet tilhører. Ejer er globalt juridisk ansvarlig for Klassifikationssystemet. Fx er KL ejer af Klassifikationssystemet KLE (jf [KLE]).

Organisation

1..1

Ansvarlig

Angiver den organisation eller OrgEnhed, der er ansvarlig og har forvalterrollen for Klassifikationssystemet i aktuelle anvendelse.

Skal kun udfyldes, hvis ansvarlig Organisation er en anden end Ejer.

Organisation

OrgEnhed

0..1

TilhørendeFacet

Angiver den eller de facetter, der indgår i et klassifikationssystem.

Facet

1..n

Facet

En facet beskriver det ordningsprincip, som gælder for de klasser, der rela- terer til facetten. En facet kan relatere til en klassifikation. En facet kan indgå i en kombineret opmærkning, hvor der anvendes klasser fra to eller flere facetter i opmærkningen. 

Facet kan dermed anvendes til at opbygge klassifikationssystemer bestående af en eller flere facetter, som afspejler forskellige aspekter. Eksempelvis har KLE facetterne Emne og Handling, som bruges i kombination til opmærkning af sager i kommunerne. Emne bruges til opmærkning af, hvad opgaven er for kommunen, fx ’27.36.04 Personlig og praktisk hjælp’. Handling bruges til opmærkning af, hvad den administrative handling er, fx behandling af klage ’K02 Klage’. De to facetter bruges i kombination til at angive den fulde journalnøgle 27.36.04K02, som fortæller, at sagen er en klagesag om emnet personlig og praktisk hjælp.

En facet skal ikke relatere til en klassifikation.

Figur 5 viser diagram for Forretningsobjektet Facet
Figur 5 Diagram for Forretningsobjektet Facet

Attributter

Forretningsobjektet Facet har følgende attributter

Tabel 13 Attributer for foretningsobjektet Facet

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

Regel for udfyldelse

ID

Forretningsobjektets universelt unikke, persistente identifikator.

Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis:

https://data.gov.dk/id/classification/KLE/emne# 27.34.02

Se også nærmere beskrivelse i afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter.

Http-URI

Obligatorisk

BrugervendtNøgle

Dette er den entydige betegnelse for en facet inden for klassifikationen.

Tekst

Obligatorisk

FacetBeskrivelse

Uddybende beskrivelse, formål, indhold, gyldighedsområde, mv.

Tekst

Ikke- obligatorisk

FacetOphavsret

Tekstuel beskrivelse af evt. ophavsret for pågældende facetplan.

Hvis facettens ophavsret afviger fra ophavsret for klassifikation, angives det her. Det skal bruges, hvis en facets klasser er importeret fra ekstern leverandør, eller hvis en ekstern klassifikation har fået tilføjet en lokal facet.

Tekst

Ikke- obligatorisk

FacetSupplement

Angivelse om og hvordan det er muligt at tilføje klasser til facetten.

Angiver om og hvordan en organisation må tilføje eller specialisere facetten med egne klasser, der virker sammen med facet fra ekstern leverandør. (Se fx [KLEKRAV] for uddybende beskrivelse.)

Eksempel 1: #9.#9.#9 angiver, at ved lokale klasser skal brugervendt nøgle for klasse slutte med ciffer ’9’ på alle niveauer.

Eksempel 2: ##.##.##.## angiver, at facetopbygningen kan udvides med et lokalt specialiseringsniveau.

Tekst

Ikke- obligatorisk

Relationer

Facet har følgende relationer:

Tabel 14 Relationer fra forretningsobjektet Facet

Betegnelse

Beskrivelse

Objekttype

Kardinalitet

Ejer

Angiver den organisation, som objektet tilhører. Ejer er globalt juridisk ansvarlig for facetten. 

Organisation

1..1

Ansvarlig

Angiver den organisation eller

OrgEnhed, der er ansvarlig for Klassifikationssystemet i aktuelle anvendelse.

Organisation

OrgEnhed

0..1

Retskilde

Relation til retskilde som facetttens klasser reguleres af.

Retskilde

0..1

KlassifikationTilhørsforhold

Angiver den Klassifikation Facetten tilhører.

Klassifikation

1..1

Klasse

Klasse beskriver de konkrete klasser, som bruges til klassifikation af ob- jekter. Disse klasser kan være ordnet på forskellig vis. 

En liste uden niveauer er den simpleste. En hierarkisk liste kan have over- og underemner. Klasser kan endvidere også have sideordnede klasser (henvisninger), også kaldet relaterede klasser. De relaterede klasser skal kunne tilgås fx i forbindelse med opmærkning af sager og dokumenter.

Figur 6 viser diagram for forretningsobjektet Klasse
Figur 6 Diagram for forretningsobjektet Klasse

Attributter

Klasse har følgende attributter:

Tabel 15 Attributter for forretningsobjektet Klasse

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

Regel for udfyldelse

ID

Forretningsobjektets universelt unikke, persistente identifikator.

Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis:

https://data.gov.dk/id/classification/KLE/emne #27.34.02

Se også nærmere beskrivelse i afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter.  

Http-URI

Obligatorisk

BrugervendtNøgle

Dette er den entydige identifikator for klassen indenfor facetten.

Identifikatoren er en streng, hvor tilladte karakterer er bestemt af facettens attribut facetOpbygning, samt attributten facetSupplement.

Tekst

Ja

KlasseBeskrivelse

Uddybende beskrivelse af klassen.

Tekst

Nej

KlasseTitel

Kortfattet, præcis titel for klassen.

Tekst

Ja

KlasseEksempel

Et illustrerende eksempel på brug af emnet.

Tekst

Nej

 

AendringsNotat

Når en redaktør ændrer klassens indhold, kan han her skrive hvad og hvorfor, der er ændret.

Tekst

Nej

 

AendringsDato

Dato hvor Klasse er blevet ændret

Relationen ÆndretAf skal udfyldes for at angive, hvem i organisationen der har lavet ændringen.

Dato

Obligatorisk ved ændring

 

VirkningFra

Tidspunkt klassen har virkning fra 

Date

Nej

 

VirkningTil

Tidspunkt klassen har virkning til

Date

Nej

 

Relationer

Klasse har følgende relationer:

Tabel 16 Relationer fra forretningsobjektet Klasse

Betegnelse

Beskrivelse

Objekttype

Kardin

alitet

Ejer

Angiver den organisation, som klassen tilhører. Ejer er globalt juridisk ansvarlig for klassen. Fx er KL ejer på de fleste klasser i KLE, imens en kommune kan være ejer af lokale klasser. 

Organisation

1..1

Ansvarlig

Angiver den organisation eller OrgEnhed, der er ansvarlig for klassen i den aktuelle anvendelse.

Anvendes til at angive, når det ikke er Organisationen, som ejer klassifikationen, der er ansvarlig for en konkret anvendelse af en klasse. 

Organisation

OrgEnhed

0..1

ÆndretAf

OrgPerson som har afstedkommet ændring i klassen.

Anvendes til at angive, hvem der har ændret i en klasse. 

OrgPerson

1..1

Retskilde

Relation til retskilde som facetttens klasser reguleres af. Retskilde er fx anvendt i KLE, hvor en række Emne(klasser) har relation til den retskilde, hvoraf emnet udspringer. 

Retskilde

0..1

Overordnet

Angiver at en klasse er overordnet en anden.

Med denne relation kan man angive niveauer og hierarkier mellem klasser i samme facet. Fx kan man opbygge hierarkiet i en emneklassifikation som KLE, hvor en Hovedgruppe er en klasse, som er overordnet klassen Gruppe, som igen er overordnet klassen Emne. 

Man må ikke nedlægge klasser, som har Overordnetrelationer med gyldig virkningsperiode.

Angiver at en lokal klasse er tilføjet inden for samme       Klasse facet. Kan anvendes til at angive, at man har foretaget en tilføjelse af klasser. 

En lokal klasse er en klasse, som en Organisation eller OrgEnhed har tilføjet et Klassifikationssystem, som kun har gyldighed inden for denne organisatoriske afgrænsning. Fx har kommuner mulighed for på udvalgte områder af KLE selv at tilføje Emneklasser.

Klasse

0..1

Sideordende

Angiver sideordnede (relaterede) klasser.

Kan anvendes ved henvisning eller sideordnet relation indenfor samme facet. 

Anvendes eksempelvis til at angive, at to eller flere klasser tilhører den samme gruppering, fx en gruppe i KLE.

Klasse

0..n

Mapninger

Angiver mapning mellem klasser tilhørende forskellige facetter og ikke nødvendigvis inden for samme Klassifikationssystem.

Anvendes til at angive associationer mellem klasser, som kan berige hinanden. Fx findes en mapning

mellem KLE og FORM, som beskriver, hvordan en emneklasse i KLE relaterer sig til en opgaveklasse i FORM.

Klasse

0..n

Tilføjelser

Angiver at en lokal klasse er tilføjet inden for samme facet. Kan anvendes til at angive, at man har foretaget en tilføjelse af klasser.

En lokal klasse er en klasse, som en Organisation eller OrgEnhed har tilføjet et Klassifikationssystem, som kun har gyldighed inden for denne organisatoriske afgrænsning. Fx har kommuner mulighed for på udvalgte områder af KLE selv at tilføje Emneklasser

Klasse

0..n

Erstatter

Angiver at en klasse erstatter en klasse inden for samme facet.

Kan anvendes til at angive, hvis en eller flere klasser erstattes af en eller flere andre klasser inden for samme facet. Hvis fx én emneklasse i KLE udgår og erstattes af en anden emneklasse, kan relationen bruges til at holde den information.

Klasse

0..n

LovligeKombinationer

Kan anvendes til at angive lovlige og foretrukne sammensætninger af klasser fra forskellige facetter, f.eks. at angive at én klasse i en emnefacet kombineres med én bestemt klasse i en handlingsfacet

I KLE bliver det fx brugt til at angive kendte sammenhænge mellem emner og handlingsfacetter

Klasse

0..n

Facettilhørsforhold

Angiver den Facet en klasse tilhører. Fx at en Klasse i KLE tilhører Emnefacetten.

Facet

0..1

Søgeord

Søgeord indeholder termer, som efter opslag og søgning skal lede ind til de rette klasser i Klassifikation.

Attributter

Søgeord har følgende attributter:

Tabel 17 Attributter for hjælpeobjektet Søgeord

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

Regel for udfyldelse

SøgeordIdentifikator

Søgeord

Søgeord indeholder termer som efter opslag, søgning o.l. skal lede ind til de rette klasser i Klassifikation. 

Eksempel på brug af søgeord er termen ”hjemmehjælp”, der leder hen til klassen 27.36.04 ’Personlig og Praktisk hjælp’ i KLE.

Tekst

Ikkeobligatorisk

Søgeordsbeskrivelse

Evt. uddybende beskrivelse af søgeordet.

Tekst

Ikkeobligatorisk

Søgeordskategori

Kategorisering af målgruppespecifikke søgeord. Eksempelvis administrative, virksomhedsrettede, borgerrettede eller finanslovsrettede.

Tekst

Ikkeobligatorisk

Relationer

Søgeord har følgende relationer:

Tabel 18 Relationer for hjælpeobjektet Søgeord

Betegnelse

Beskrivelse

Objekt

Regel for udfyldelse

Udpeger

Søgeord udpeger Klasse i Klassifikationen.

Klasse

1..1

Referencer i Klassifikationsmodellen

Nedenfor er angivet, hvilke referencer der er anvendt i Klassifikationsmodellen: 

Tabel 18 Referencer i Klassifikationsmodellen

Reference

Titel

Link til reference

[KLASANVISNING]

”Anvisninger til Klassifikationer i Sags- og Dokumentindekset og Ydelsesindekset”, KOMBIT, 10.06.2016

https://share-komm.kombit.dk/p089/Referencedokumenter/STS%20Anvisninger/... (senest tilgået 19.01.2018)

[CIR9290]

”Cirkulære nr. 9290 af 21. Juni 2013 om anmeldelse og godkendelse af statlige myndigheders it-systemer”

https://retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9290 (Senest tilgået 11.04.2018)

[ELI]

“Easier access to European legislation with ELI”

https://www.retsinformation.dk/eli (senest tilgået 16.12.2017)

[GODPRAKSIS]

”God praksis for informationsmodellering, OIO-datastandardisering i sektorerne”, It- og Telestyrelsen 2007

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A26939844

[FORM]

FORM (forretningsreferencemodel)

https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/klassifikationer/form (senest tilgået 19.12.2017)

[GRUNDDATA]

Modelregel 6.1 ”ALLE MODELENTITETER SKAL MODELLERES MED PERSISTENT, UNIK IDENTIFIKATION”, Grunddatabestyrelsen 3.02.2014

http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/828 (senest tilgået 17.12.2017)

[HTTPURI]

Retningslinjer for stabile http URI’er

[er under udarbejdelse under FODS]

[KLEKRAV]

”KL specifikation af krav Understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh systemer”, version 1.0, KL 2006

https://www.klxml.dk/KLE/Vejledning/KLE_specifikation_af_krav_til_esdh_v... (senest tilgået 23.01.2018)

[OLDKLAS]

“Specifikation af serviceinterface for Klassifikation” OIO Udvalget for Sag og Dokument, 2011

 

[RFC4122]

"A Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace"

https://tools.ietf.org/html/rfc4122 (senest tilgået 17.12.2017)

[UNIKID]

“Unikke identifikatorer til digitale objekter”, It- og Telestyrelsen, 2006

https://digitaliser.dk/resource/324032/artefact/UID-standard_endelig.pdf (senest tilgået 15.12.2017)

[XSD]

“W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes”

https://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/ (senest tilgået 16.12.2017)

Bilag 1: Retteblad til version 2.0

Dette retteblad indeholder de ændringer, der er foretaget i version x.X af standarden ”Specifikation af serviceinterface for klassifikation”.

Ændringer i "Klassifikationssmodellen" i forhold til  "Specifikation af serviceinterface for Klassifikation, version 1.1"

Afsnit i version 1.1

Nye/ændrede afsnit i Klassifikationsmodellen

Ændring

Beskrivelse af ændringer

Indledning

 

Revideret

Afsnittet er skrevet om, så det afspejler ændringen fra specifikation af serviceinterface til specifikation af en informationsmodel

Forord

 

Udgået

Afsnittet er erstattet af et nyt afsnit med beskrivelse af formål

Formål med forretningsservice for Klassifikation

 

Udgået

Afsnittet er erstattet af nyt afsnit om formål

 

Formål med Klassifikationsmodellen

Nyt

Formålsafsnit som afspejler ændringen fra

specifikation af serviceinterface til specifikation af en informationsmodel

 

Ændringer siden version 1.1

Nyt

Afsnittet beskriver de overordnede ændringer

 

Egenskaber for Klassifikationsmodellen

Nyt

Afsnittet beskriver de modelmæssige egenskaber ved Klassifikationsmodellen. 

 

Diagrammer

Nyt

Afsnittet beskriver, hvordan diagrammer er

anvendt i beskrivelsen af Klassifikationsmodellen

 

Forretningsobjekter

Nyt

Afsnittet beskriver, hvordan forretningsobjekter er beskrevet i modellen.

 

Universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter

Nyt

Afsnittet anviser retningslinjerne for unik identifikation af forretningsobjekterne i modellen. 

 

Attributter

Nyt

Afsnittet beskriver, hvordan attributter er beskrevet i modellen

 

Datatyper

Nyt

Afsnittet præciserer, hvilke datatyper der er anvendt i modellen

 

Mulighed for tilpasning af udfaldsrum

Nyt

Afsnittet præciserer, hvordan udfaldsrum i modellen kan tilpasses

 

Relationer

Nyt

Afsnittet beskriver, hvordan relationer er beskrevet i modellen

 

Virkning

Nyt

Afsnittet beskriver, hvordan virkningstid angives i modellen

Begrebsliste

 

Udgået

Alle begreber defineres og beskrives i forbindelse med modellen

Introduktion

 

udgået

 

Overordnede krav til forretningsservicen

 

udgået

 

Sammenhæng til FESD Emnesystematik, herunder anvendelse af facetplan

 

udgået

 

Eksempler på anvendelse

 

udgået

 

Serviceinterface Klassifikation

Klassifikationsmodellen

Revideret

Afsnittet er skrevet om, så det afspejler ændringen fra specifikation af serviceinterface til specifikation af en informationsmodel

 

Klassifikationsbegrebet

Nyt

Nyt afsnit som beskriver anvendelsen af klassifikationssystemer i forhold til klassifikationsmodellen

 

Diagram for Klassifikationsmodellen

Revideret

Afsnittet illustrerer og beskriver et diagram for Klassifikationsmodellen,  diagrammet er en revision af diagrammet, som er vist i figur 3 på side 15 i version 1.1.

 

Forretningsobjekter i Klassifikationsmodellen

Nyt

Afsnittet præsenterer forretningsobjekterne i Klassifikationsmodellen. 

 

Centrale forretningsobjekter

Nyt

Afsnittet beskriver, hvordan centrale forretningsobjekter indgår i Klassifikationsmodellen.

 

Hjælpeobjekter

Nyt

Afsnittet beskriver, hvordan hjælpeobjekter indgår i Klassifikationsmodellen.

 

Eksternt definerede forretningsobjekter

Nyt

Afsnittet beskriver, hvordan eksternt definerede forretningsobjekter indgår i Klassifikationsmodellen.

Klassifikation

 

Revideret

Afsnittet er skrevet om.

Formål

 

Udgået

 

Attributter

 

Revideret

Revideret afsnit som beskriver attributter for Klassifikation. I forhold til attributlisten i tabel 3, side 16 i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • BrugervendtNøgle: Udgået
 • KlassifikationKaldenavn: Ændret til "Kaldenavn", beskrivelse ændret
 • KlassifikationBeskrivelse: Ændret til "Beskrivelse"
 • KlassifikationOphavsret: Ændret til "Ophavsret", beskrivelse ændret

Følgende attributter er tilføjet i Klassifikationsmodellen:

 • ID: var i version 1.1 del af de generelle egenskaber
 • Version: mulighed for at angive et versionsnummer på en klassifikation
 • PubliceretIndikator: Var tidligere en del af objektet Tilstand
 • VirkningFra og VirkningTil: Var i version 1.1 del af de generelle egenskaber

Tilstand

 

Udgået

 

Relationer

 

Revideret

Afsnittet definerer og beskriver relationerne fra forretningsobjektet Klassifikation.  I forhold til relationerne i tabel 5, side 17 i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • Ejer: relateret objekt præciseret som Organisation i stedet for den abstrakte klasse Aktør, beskrivelse opdateret
 • Ansvarlig: relateret objekt præciseret som Organisation eller OrgEnhed i stedet for den abstrakte klasse Aktør, beskrivelse opdateret

 Følgende relationer er tilføjet i Klassifikationsmodellen:

 • TilhørendeFacet: angivelse af den eller de facetter, der indgår i et klassifikationssystem

Operationer

 

Udgået

 

Facet

 

Revideret

Afsnittet er skrevet og diagrammet revideret. De enkelte ændringer beskrives under attributter og relationer.

Formål

 

Udgået

 

Attributter

 

Revideret

Revideret afsnit som beskriver attributter for Facet. I forhold til attributlisten i tabel 7, side 20 i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • brugervendtNøgle: ændret til "BrugervendtNøgle", beskrivelse opdateret
 • facetBeskrivelse: ændret til "FacetBeskrivelse", beskrivelse opdateret
 • facetPlan: udgået
 • facetOpbygning: udgået
 • facetOphavsret: ændret til "FacetOphavsret", beskrivelse ændret
 • facetSupplement: ændret til "FacetSupplement", beskrivelse ændret
 • retskilde: udgået - ændret til relation

Følgende attributter er tilføjet i Klassifikationsmodellen:

 • ID: var i version 1.1 del af de generelle egenskaber

Tilstand

 

Udgået

 

Relationer

 

Revideret

Afsnittet definerer og beskriver relationerne fra forretningsobjektet Facet. 

I forhold til relationerne i tabel 9, side 22 i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • Ejer: relateret objekt præciseret som Organisation i stedet for den abstrakte klasse Aktør, beskrivelse opdateret.
 • Ansvarlig: relateret objekt præciseret som Organisation eller OrgEnhed i stedet for den abstrakte klasse Aktør, beskrivelse opdateret.
 • Redaktører: udgået - Ansvarlig anvendes til at angive, hvis der er andre end ejeren, som kan redigere Facetten.
 • Facettilhør: ændret til "KlassifikationTilhørsforhold" for bedre at afspejle, at det er relation til den Klassifikation, facetten tilhører.

 Følgende relationer er tilføjet i Klassifikationsmodellen:

 • TilhørendeFacet: angivelse af den eller de facetter, der indgår i et klassifikationssystem

Operationer

 

Udgået

 

Klasse

 

Revideret

Afsnittet er skrevet og diagrammet revideret. De enkelte ændringer beskrives under attributter og relationer.

Formål

 

Udgået

 

Attributter

 

Revideret

Revideret afsnit som beskriver attributter for Facet. I forhold til attributlisten i tabel 11, side 25 i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • brugervendtNøgle: ændret til "BrugervendtNøgle"
 • klasseBeskrivelse: ændret til "KlasseBeskrivelse"
 • klasseTitel: ændret til "KlasseTitel"
 • klasseEksempel: ændret til "KlasseEksempel"
 • klasseOmfang: udgået
 • aendringsNotat: ændret til "AendringsNotat"
 • retskilde: Udgået - ændret til relation
 • Søgeord: udgået - ændret til relation

Følgende attributter er tilføjet i Klassifikationsmodellen:

 • ID: var i version 1.1 del af de generelle egenskaber.
 • AendringsDato: Mulighed for at angive dato for ændring.
 • VirkningFra og VirkningTil: var i version 1.1 en del af de generelle egenskaber.

Tilstand

 

Udgået

 

Relationer

 

Revideret

Afsnittet definerer og beskriver relationerne fra forretningsobjektet Klasse. 

I forhold til relationerne i tabel 14, side 27 i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • Ejer: relateret objekt præciseret som Organisation i stedet for den abstrakte klasse Aktør, beskrivelse opdateret.
 • Ansvarlig: relateret objekt præciseret som Organisation eller OrgEnhed i stedet for den abstrakte klasse Aktør, beskrivelse opdateret.- Redaktører
 • Overordnet: beskrivelse opdateret.
 • Sideordnede: beskrivelse opdateret.
 • Mapninger: beskrivelse opdateret.
 • Tilføjelser: beskrivelse opdateret.
 • Erstatter: beskrivelse opdateret. - LovligeKombinationer: beskrivelse opdateret.
 • Facet: ændret til "Facettilhørsforhold", beskrivelse opdateret

Følgende relationer er tilføjet i Klassifikationsmodellen:

 • ÆndretAf: angivelse af den OrgPerson, der har afstedkommet en ændring
 • Retskilde: den retskilde Klassen reguleres af

Operationer

 

Udgået

 

Søgeord

 

Nyt

Afsnittet beskriver brugen af søgeord

Attributter

 

Nyt

Afsnittet beskriver attributter for Søgeord

Relationer

 

Nyt

Afsnittet beskriver relationer for Søgeord

 

Referencer

 

Nyt afsnit med referencer. Anvendes fx hvor der i modellerne er inddraget modelelementer fra andre modeller, fx retskilde hvor der henvises til retsinfo's ELI-identifikator - men også referencer mellem specifikationerne

Bilag 1: Struktur for input-/outputmeddelelse

 

Udgået

 

Bilag 2: Retteblad til version 1.1

 

Udgået

 

 

Bilag 1: Retteblad til

Klassifikationsmodellen version 2.0

Nyt