Body: 

Mange borgere og virksomheder vil gerne i kontakt med myndighederne online og har en forventning om, at den offentlige service er digital. Lovgivningen skal derfor indrettes, så den understøtter digital forvaltning, hvilket ikke altid er tilfældet i dag. Enkel og klar lovgivning er en af forudsætningerne for, at digitalisering kan ske succesfuldt.

Lovgivningen skal tilpasses den digitale tidsalder. Det er vigtigt at føre lovgivningen ajour på relevante områder, så myndighederne kan udnytte it og digitale løsninger, som et helt naturligt arbejdsredskab i hverdagen, og så der ikke er unødige juridiske hindringer for en tidssvarende digitalt understøttet service til borgere og virksomheder.

Digitaliseringsklar lovgivning indebærer, at lovgivningen muliggør digital understøttelse eller automatisering af administrative arbejdsgange, skaber rammerne for sammenhængende digitalisering på tværs af myndigheder og ikke forhindrer myndigheder i at udvikle den offentlige service ved hjælp af ny teknologi.

For eksempel var det for få år tilbage ret besværligt at få sine feriepenge. Arbejdsgiveren skulle skrive under på en seddel som man så efterfølgende skulle sende ind til Feriekonto. I dag henter Feriekonto automatisk oplysninger om optjent ferie fra eIndkomst-registeret. Når man skal holde ferie bestilles pengene på borger.dk og efter max 3 dage er pengene gået ind på Nemkonto.

Loven er ændret så Feriekonto kan hente oplysninger om optjent ferie direkte i eIndkomst og anvende dem uden forudgående partshøring. Desuden er tildelingskriterierne ændret således, at arbejdsgiver ikke længere skal skrive under på, at lønmodtager afholder ferie i en given periode. I stedet sker der en efterfølgende maskinel kontrol for dobbeltforsørgelse på baggrund af en digital forespørgsel fra kommuner/a-kasser. Processen er fuldt ud digitalt understøttet ved hjælp af borger.dk, NemID, Digital Post, NemKonto, eIndkomst og registersamkøring.