Body: 

   

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.
 

Titel

Tidlig brugerinddragelse - Fælles krav til digitale løsninger: nr. #1

Beskrivelse
Brugerne og viden om brugerne er i relevant omfang inddraget så tidligt som muligt i ny- eller videreudviklingen af en løsning.
 
Formål
Tidlig inddragelse af brugerne og viden om dem skal i videst mulige omfang sikre, at brugeren kan betjene sig selv nemt og trygt i løsningen.
 
Uddybende beskrivelse og vejledning

Hvis du skal videreudvikle en eksisterende løsning, er der ofte mulighed for samtidig at lave en række forbedringer. Tag udgangspunkt i brugernes situation, når du gennemgår din brugerflade for potentielle forbedringsmuligheder.

Sæt dig ind i hvilke devices, dine brugere ønsker at anvende din løsning med. Vil de kun bruge pc? Eller også fx tablet og smartphone, så din løsning skal kunne tilpasse sig forskellige skærmstørrelser og interaktionsmetoder?
 

Hvem er din målgruppe?
Undersøg hvem din målgruppe er, og hvilken viden dine brugere har med sig, inden de går i gang med selvbetjeningen (se henvisning til værktøj til identificering af brugergrupper nedenfor). Er brugerne fx allerede i kontakt med dig via andre kanaler? Er de fagpersoner inden for området. Eller skal løsningen bruges af borgere uden særligt forhåndskendskab til fagområdet? Kender de sagsgangene på forhånd - eller skal de have information om, hvad de skal bruge for at kunne gennemføre selvbetjeningen?

 

Hvilke opgaver skal din målgruppe løse?
Sæt dig ind i hvilke opgaver brugerne skal have løst i din specifikke løsning og hvilken information, de har brug for. Har målgruppen fx brug for at kunne følge sagsbehandlingen efter indberetningen, få et konkret svar på en henvendelse, eller se hvor på en venteliste, de er placeret?

 

Find frem til, hvad der typisk er brugerens slutmål med selvbetjeningen. Du kan også kortlægge forskellige brugsscenarier og herefter udvælge, hvilke af dem som er vigtigst at imødegå. Den viden kan du bruge til at prioritere funktionalitet i brugerfladen undervejs i udviklingsarbejdet.

Hvis du skal henvende dig til flere forskellige målgrupper, er det også vigtigt at vide, om der er forskel på deres behov. Her kan du med fordel anvende personas (se henvisninger nedenfor).

 

Før du udvikler din løsning
Før udviklingen går i gang, kan du afdække dine brugeres perspektiv gennem eksempelvis interviews, fokusgrupper og surveys suppleret med viden fra din egen organisation eksempelvis fra sagsbehandlere, anvendelsesstatistikker og supportregistreringer. Når du taler med dine brugere, kan du bede dem om at forholde sig til skærmprints, mockups eller tilsvarende, som giver dem et indtryk af nuværende og fremtidige løsninger herunder funktionalitet og flow i løsningen.

 

Undervejs i udviklingsforløbet
Undervejs i udviklingsprojektet kan du tilsvarende anvende foreløbige versioner (minimal viable products) af din løsning, som dine brugere kan forholde sig til eller decideret teste for at afklare om løsningens design og funktionalitet matcher dine brugeres behov og perspektiv.

 

Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger

Arkitekturguiden indeholder en vejledning i brugen af personas.
Link til vejledning i brug af personas

 

Til afdækningen af borgerperspektivet og brugerrejser har KL i samarbejde med en række kommuner udviklet den fælles kommunale servicedesignværktøjskasse: www.kl.dk/servicedesign/


Som et led i udarbejdelsen af et fællesoffentligt kontaktregister har Digitaliseringsstyrelsen inddraget en række brugere med henblik på at kortlægge deres oplevelse af nuværende registre, identificere deres behov og præferencer til et kommende register samt teste udarbejdede servicedesign og prototyper på borgerne.

I afrapporteringen kan du læse om metoden og resultaterne.

Link til UX- og designanalyse af det fællesoffentlige kontaktregister


Værktøj til identificering af brugergrupper (Materiale er under udarbejdelse)


Statens it-projektmodel
Link til Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside med information om statens it-projektmodel
 

Krav/anbefaling
ANBEFALING