Nummer: 
18
Regel: 

Modelelementer skal forsynes med termer i et naturligt sprog

Rationale: 

Ved at forsyne modelelementer med termer i et naturligt sprog afspejles terminologien i emneområdet, og dermed understøttes fremsøgning og genbrug af modelelementer. Med naturligt sprog skal forstås skriftsprog der følger det pågældende sprogs retskrivning og ikke programmeringskonventioner såsom CamelCase og sammensætningen af ord med understregning eller bindestreg. Termerne skal altså ikke yderligere behandles for at kunne indgå og forstås som termer i en traditionel ordliste.

Implikationer: 

Termerne, som de i skriftsproget naturligt anvendes i emneområdet, skal registreres. Term skal i denne sammenhæng forstås som et udtryk eller en betegnelse der sprogligt udpeger et begreb, og som dermed har en specifik betydning i et fagsprog.

Som minimum registreres den foretrukne term, men såfremt et begreb kan udtrykkes ved flere synonyme accepterede eller frarådede termer, så anbefales det at disse også registreres, selvom det ikke er et krav. Termer registreres ved hjælp af elementegenskaberne ‘foretrukken term’, accepteret term’ og ‘frarådet term’.

 

Navn:

foretrukken term (prefLabel)
Anvendelsesnote: term som vurderes at være det bedste af flere synonyme udtryk for et givet begreb
Udfaldsrum: tekst
Kilde:

skos:prefLabel - "The preferred lexical label for a resource, in a given language"

 

Navn:

accepteret term
Anvendelsesnote: term hvis anvendelse godtages men ikke foretrækkes
Udfaldsrum: tekst
Kilde:

skos:altLabel - "An alternative lexical label for a resource"

 

Navn:

frarådet term (deprecatedLabel)
Anvendelsesnote: term som ikke bør anvendes fordi den er uønsket, forkert eller forældet
Udfaldsrum: tekst
Kilde:

mdl:deprecatedLabel


Hver af disse tre egenskaber findes for hvert sprog man ønsker at registrerer termer for,fx. prefLabel (da) for danske termer og prefLabel (en) for engelske termer. Man kan angive termer for et sprog, eller for så mange som man har brug for. Til sprogangivelsen anvendes sprogkoder fra RFC4646 (se også regel 6). Termen registreres, som termen forekommer i emneområdet og skal følge det pågældende sprogs retstavning.


Begrebslister: Udfyld ‘foretrukken term’ og eventuelt ‘accepteret term’ og ‘frarådet term’ iht. Bilag C. Termer, som de naturligt anvendes i emneområdet, skal registreres i begrebslisten. I begrebslisten vil den foretrukne term fremgå som indgang til det pågældende begreb. Angives accepterede og frarådede termer skal disse anføres separat herefter.

 

UML-modeller: Udfyld tagget ‘prefLabel’ og evt. ‘altLabel’ og ‘deprecatedLabel' på modelelementet med termer som de naturligt anvendes i emneområdet. Modeller udtrykt i UML opfylder denne regel, når modelelementer udover deres UML-navne er forsynet med labels implementeret ved tagged values, der dokumenterer modellen i et naturligt sprog. Tilføj så mange labels til et element som nødvendigt. I forbindelse med tilføjelse af disse labels bør standardiserede konventioner for angivelse af navne følges. At labels anvendes til dokumentation af kernemodeller i et naturligt sprog foreslås også af Tim Berners-Lee [Gómez-Pérez 2011:113] og anbefales af W3C [W3C 2014e]. Den generelle tag label kan anvendes hvis der ikke er taget stilling til, hvilken term der foretrækkes.

Eksempler: 

I begrebsliste:

 

Foretrukken term Accepteret term Frarådet term Definition Eksempel Kommentar Juridisk kilde Kilde Tilhørere emneområde
vindkraftanlæg vindmølle; vindkraftværk vindmølle kraftværk der producerer elektrisk effekt ved hjælp af vind   IEC 60050-415-01-01 ikke defineret i VE-loven, men af internationale standarder IEC 60050-415-01-02 ja


Egenskaber for UML-modelelement esf:WindPowerPlant (Vindkraftanlæg)

prefLabel (da) (foretrukken betegnelse )= vindkraftanlæg

altLabel (da) (alternativ betegnelse)= vindmølle